Отдел „Международно сътрудничество“ обявява конкурс за кандидатстване в началото на всеки семестър. Подаването на кандидатура се осъществява чрез онлайн системата за кандидатстване на следния линк: WebStudentDB.
След регистрация и попълване на профила си, участникът посочва цел на мобилността - преподаване или обучение. В последното поле - в падащо меню - се генерира списъкът от университети партньори, в които имa места за преподаване/обучение. Имайте предвид, че не всеки университет партньор приема служители за мобилност с цел обучение. 

Можете да кандидатствате за участие в staff week в наш университет партньор. Част от планираните "международни седмици" можете да видите тук: iMotion

 

Въз основа на постъпилите предложения и наличните места за финансиране, Комисията по академичен обмен извършва селекция по точкова система като се базира на следните критерии:

Критерии за мобилност с цел преподаване:
1. Поредност на участието в програма „Еразъм+“:
       -участие за първи път – 3 точки
       -участие преди повече от една година – 1 точка
       -участие през предходната или настоящата година – 0 точки
2.   Включване на преподаваната дисциплина / част от дисциплина като елемент от учебната програма в университета домакин – 2 точки
3.   Осъществен контакт с приемащата институция – 2 точки
4.   Добавена стойност на мобилността (бъдещи проекти за сътрудничество, разработване на съвместни учебни програми, съвместни публикации и др.) – 1 точка
5.   Организация на посещение на гостуващи преподаватели по програма „Еразъм+“ през последните 2 години:
        - при две и повече посещения – 2 точки
        - при едно посещение – 1 точка
        - без посещения до момента – 0 точки
 
Критерии за мобилност с цел обучение:
1.  Поредност на участието в програма Еразъм+:
         - участие за първи път – 3 точки
         -  участие преди повече от една година – 1 точка
         - участие през предходната или настоящата година – 0 точки
2.   Разработване на нови учебни материали в резултат от мобилността  / подобряване на работни практики в резултат от мобилността – 2 точки
3.   Осъществен контакт с приемащата институция – 2 точки
4.   Добавена стойност на мобилността (бъдещи проекти за сътрудничество, разработване на съвместни учебни програми, съвместни публикации и др.) – 1 точка
5.   Организация на посещението на гостуващи преподаватели или служители по програма „Еразъм+“ през последните 2 години:
         - при две и повече посещения – 2 точки
         - при едно посещение – 1 точка
         - без посещения до момента – 0 точки
 

Преподаватели или служители, които неколкократно са се отказвали от осъществяване на мобилност, след селектирането им, е възможно да не бъдат одобрени, дори и да отговарят на някое от горепосочените условия.

До 45 календарни дни след обявяване на класирането всички селектирани преподаватели и служители трябва да представят в отдел "Международно сътрудничество" писмо-покана или електронна кореспонденция, в които са уточнени датите на мобилността. В случай, че това не бъде изпълнено участникът губи мястото, за което е бил селектиран.

 

Преди началото на мобилността участниците в мобилност по програма Еразъм+ е необходимо да подготвят Програма за преподаване / Програма за обучение. Програмите се подписват в 2 екземпляра от Факултетния координатор в ИУ - Варна и се подпечатват във факултетната канцелария. Служителите, които не са част от катедрения състав и нямат Факултетен координатор, следва да се обръщат към Институционалния координатор.

Бланки:
Програма за преподаване (Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching)
Програма за обучение (Mobility Agreement – Staff Mobility for Training)

Факултетни координатори:
Финансово-счетоводен факултет - доц. д-р Даниела Георгиева, каб. 211
Стопански факултет - доц. д-р Илиан Минков, каб. 229г
Факултет "Информатика" - доц. д-р Танка Милкова, каб. 234
Факултет "Управление" - доц. д-р Николета Михалева, каб. 314в
Колеж по Туризъм - доц. д-р Гинка Димитрова, каб. 2-216

След уточняване на точните дати за престой в университета партньор (но не по рано от 2 месеца преди началото на мобилността), участниците в мобилност подписват: 
Договор за субсидия по програма Еразъм+, изготвен от отдел "Международно сътрудничество";
Декларация по закона за защита на личните данни;
Командировъчна заповед, изготвена от отдел "Международно сътрудничество", която участникът в мобилност лично съгласува с Ръководител катедра или прекия си ръководител.

Важно:
Към Договора за субсидия се прилага справка за банковата сметка на участника (банковата сметка не трябва да е изписана на ръка).
Субсидията се изплаща след предоставяне на пълния комплект документи (подписани Договор за субсидия, Декларация по ЗЗЛД, Командировъчна заповед и добавена справка за банкова сметка).
След подписването на комплекта документи не са възможни промени по датите на мобилност. При неспазване на заложените дати за мобилност участникът следва да възстанови частично или изцяло получената субсидия.

 

След приключване на мобилността по програма "Еразъм+" преподавателите и служителите се отчитат със съответните документи:

  1. Подписан оригинал на Програма за преподаване или Програма за обучение
  2. Подписан оригинал на Сертификат от приемащия университет, удостоверяващ целта и периода на мобилността.
  3. Оригинални билети за пътуване или копие на международен паспорт с поставени печати от ГКПП, или документи от настаняването, удостоверяващи реалния престой.
  4. Отчет за осъществената командировка.
  5. Електронен въпросник на английски език към Националната агенция по програма Еразъм+. Бланката се получава автоматично по имейл.