Минималният престой е 2 календарни месеца и стипендия се изплаща само за реално време, прекарано при работодателя, а то се доказва с отчетните документи.

Изисквания към кандидатите: Към момента на кандидатстване, студентът трябва да е с непрекъснати студентски права; студенти, обучаващи се в редовна форма могат да участват в програмата единствено лятото (при взети изпити, които могат да се изтеглят). С цел практика могат да кандидатстват и дипломирани студенти при условие, че са били селектирани преди завършването си и реализират практиката си до една година след завършването си. Важно условие е практиката на студента да бъде в сферата му на обучение в ИУ-Варна.

Срокове за кандидатстване: Желаещите да участват в програмата могат да кандидатстват по всяко време през годината. Средствата по програмата за практика са строго определени и заявления за участие се приемат до изразходване на субсидията.

Очаквани грантове:

Група Държава Месечен грант (евро/месец)

Група 1
Страни, участващи в програмата, с висок стандарт на живот

Австрия, Великобритания, Дания, Ирландия, Италия, Лихтенщайн, Норвегия, Финландия, Франция, Швейцария, Швеция 720

Група 2
Страни, участващи в програмата, със среден стандарт на живот

Белгия, Германия, Гърция, Исландия, Испания, Люксембург, Кипър, Португалия, Словения, Турция, Хърватска, Холандия, Чехия 720

Група 3
Страни, участващи в програмата, с нисък стандарт на живот

Естония, Латвия, Литва, Малта, Македония, Полша, Румъния, Словакия, Унгария 670

 

 

 

Студентите могат да кандидатстват по всяко време със следните документи, предадени на отдел "Международно сътрудничество":

1. Автобиография (CV) и мотивационно писмо (ако се изисква) се изпращят до работодатели, които студентът сам избира. Задължително се кандидатства само за позиции, които отговарят на сферата на обучение на студента в ИУ-Варна. 

2. След като получат одобрение от бъдещия си работодател, студентите представят в отдел "Международно сътрудничество" Invitation Letter от работодателя и подават Заявление за кандидатстване за мобилност по програма "Еразъм+" с цел практика. Кандидатурата се разглежда от Комисията по академичен обмен. Студентът бива уведомен за решението на Комисията по имейл или телефон.

 

 

Следващата стъпка е подготовка на следните документи:

  • Двустранно споразумение с работодателя: В случай, че ИУ-Варна няма сключено споразумение с работодателя, е необходимо такова да бъде подписано със съдействието на студента в два екземпляра.
  • Learning Agreement for TraineeshipsСелектираните студенти подготвят Learning Agreement for Traineeships в три екземпляра. Документът се подписва от студента, факултетния координатор и работодателя. 
  • Договор за отпускане на финансова помощ: Студентите подписват договор за получаване на субсидия по програма "Еразъм+" преди заминаването си. Договорът се изготвя в стая 321. Възможно е подписване на договор с упълномощено лице с нотариално-заверено пълномощно. Образец на пълномощно с минималните изисквания: ТУК. След подписване на договора се изплащат 80% от сумата за целия период на практиката. При завръщане и представяне на отчетните документи, ще изчислим реалния престой и ще изплатим останалите 20%. Ако реалният престой е по-кратък от датите в договора, остатъка от субсидията ще бъде в по-малък размер. Субсидията се превежда по лична банкова сметка на участника. Ако сметката е открита в чуждестранна банка е задължително точното попълване на полето „адрес на банката“, както и адреса на студента в чужбина.

Онлайн езикова подкрепа (OLS)

Всеки студент участник в програма Еразъм+ е задължен да положи онлайн тест за определяне на езиковото си ниво преди началото и след края на мобилността. На всички участници, чието ниво е по ниско от С1 се предоставя и възможност за безплатен онлайн езиков курс. Онлайн езиковата подкрепа е достъпна за следните езици: английски, немски, френски, испански, италиански, португалски, чешки, датски, полски, холандски, словенски, гръцки.

 

 

Завръщане и отчитане на документи

При завръщането си трябва да отчетете следните документи в 15 дневен срок:

  1. Transcript of works – подписан от ментора при работодателя (ТУК).
  2. Сертификат за престой – подписан и подпечатан от работодателя (ТУК).
  3. Втори документ, удостоверяващ реалния престой в чужбина*: билети от пътуването (отиване и връщане + бордни карти, ако сте пътували със самолет); копие от международния паспорт, ако на него има печати от границите; или договор за наем, преведен на български от лицензирана агенция с посочени дати на настаняване и напускане.
  4. Отчет за извършена работа – на български език по утвърден формуляр (ТУК), изпраща се на имейл: Int_relations@ue-varna.bg
  5. Електронен въпросник на английски език към Националната агенция по програма Еразъм+, получава се автоматично по имейл.
  6. Декларация за банкова сметка – задължително е точното попълване на полето адрес на банката, ако сметката е открита в чуждестранна банка, както и е необходимо посочването на адреса на студента в чужбина (ТУК).

*Обърнете внимание! – Необходим е само 1 от трите документа, който е допълващ към Сертификата за престой. Когато планирате завръщането си, имайте предвид, че 20% от оставащата субсидия се изплаща за реалното време на практиката, а то се доказва с отчетните документи. Ако има разминаване в датите за пристигане и заминаване в двата документа, ще бъдат отчетени по-късната дата за пристигане и по-ранната за заминаване. Ако договорът е за по-дълъг период, то изплатените след връщането 20% ще бъдат в по-малък размер; ако има разлика между реалния престой и престоя по договор, може да се наложи да върнете част от отпуснатата субсидия.

След края на мобилността, всеки студент ще получи Сертификат за участие в програма "Еразъм+", издаден от Отдел "Международно сътрудничество" при предварително уточнение.