Мениджмънт на организациите

Faculty
Център за магистърско обучение
Duration
1 година; 1.5 години
Language
Български
Mode of study
Редовно

Специални дисциплини:

 • Стратегическо управление
 • Предприемачество и МСБ
 • Планиране и прогнозиране

Специализиращи дисциплини:

 • Проектен мениджмънт
 • Регионално развитие
 • Социална отговорност на бизнеса
 • Корпоративно ръководство II
 • Управление на персонала
 • Европейска бизнес политика
 • Магистърски семинар
 • Търговски сделки и преговори (изборна)
 • Управление на промяната (изборна)
 • Управленска диагностика (изборна)
 • Управленски контролни системи (изборна)
 • Управление на междукултурните различия (изборна)

Очаквани знания и умения, след придобиване на квалификацията:
Обучаващите се студенти в специалност „Мениджмънт на организациите“ получават интегрирани знания в областта на основните функции на управлението – планиране, организиране, мотивиране и контролиране, както и умения за прилагането им при заемане на ръководни и изпълнителски длъжности в стратегическото, тактическото и оперативното управление на различни  организации, независимо от тяхната отраслова принадлежност. По-конкретните направления, в които се придобиват знания, са:

 • Анализ, диагностика и прогнозиране на фирмената среда, приспособяване и включване на организациите в регионални, национални и международни бизнес-мрежи.
 • Избор и реализация на управленски решения, отнасящи се до целева ориентация на организациите, разработване на алтернативи, оценка и стратегически избор на продукти, пазари и други.
 • Създаване на организационни умения при изграждане и развитие на производствени, управленски и комуникационни структури.
 • Управление на персонала чрез използване на подходящи техники за планиране, подбор, разпределение и обучение на кадрите, създаване на адекватна фирмена култура и системи за мотивация, атестация, оценка и развитие персонала.
 • Умения за контролиране на фирмената дейност.

Възможности за професионална реализация:
Завършилите специалност „Мениджмънт“ студенти могат да заемат изключително разнообразни ръководни постове, като например:

 • изпълнителни и зам.-изпълнителни директори, членове и председатели на управителни съвети/ бордове на директорите;
 • председатели на агенции, кооперации и кооперативни съвети, управители и членове на надзорни съвети;
 • административни ръководители и мениджъри в търговски дружества, вкл. големи, малки и средни предприятия;
 • програмни директори, ръководители на проекти, офис мениджъри, управители, ръководители на екипи в организации от различни сфери – производство, търговия, хотелиерство и ресторантьорство, селско стопанство, транспорт и др.;
 • ръководители на отдели, звена, подразделения, дирекции, клонове, териториално обособени структурни единици на български и чуждестранни компании;
 • началник отдели, началник сектори, началник служби, началник канцеларии в държавната администрация;
 • мениджъри на собствен бизнес, социални предприемачи;
 • управители/ръководители на спортни и културни организации, организации в областта на науката и образованието;
 • президенти и вицепрезиденти на неправителствени организации, председатели и генерални секретари на организации с нестопанска цел/съсловни организации;
 • специалисти и експерти в областта на консултантската и експертната дейност.