Качество и експертиза на стоките

Faculty
Център за магистърско обучение
Duration
1 година; 1.5 години
Language
Български
Mode of study
Редовно

Специални дисциплини:

 • Стокознание на промишлените стоки;
 • Стандартизация, метрология и квалиметрия;
 • Стокознание на хранително-вкусовите стоки.

Специализиращи дисциплини:

 • Съвременни методи за анализ на стоки;
 • Експертиза на промишлените стоки;
 • Системи за управление на качеството;
 • Търговски марки и реклама на стоките;
 • Сертификация на стоките и услугите;
 • Експертиза на хранително-вкусовите стоки;
 • Безопасност на стоките.
 • Защита на потребителските интереси (избираема)
 • Съвременни форми на търговския бизнес (избираема).

Очаквани знания и умения, след придобиване на квалификацията:
Завършилите магистри получават професионални компетенции, в т.ч.: да изпълняват ръководна длъжност в търговски, логистични, маркетингови, контролни и сертификационни отдели на фирмите; да извършват производствен, инспекционен и сертификационен контрол; да изграждат и одитират системи за управление на качеството; да извършват икономически проучвания, анализи и експертна дейност в областта на асортиментната политика, качеството на стоките, стандартизацията и сертификацията, защита интересите на потребителите и договорната политика.

Основните ключови компетенции, които придобиват магистрите са: за идентифициране и установяване на възможни фалшификации на стоките; за извършване на различни стокови експертизи и контрол; за изграждане, внедряване и одит на системи за управление на качеството; за планиране и разработване на рекламната дейност на фирмите; за разработване и законодателна закрила на търговските марки и географските означения на стоките; за прилагане на системи и схеми за сертификация на стоки и услуги; за защита на потребителските интереси; за упражняване на експертна и оценъчна дейност в различни сфери по целия жизнен цикъл на стоките.

Възможности за професионална реализация:
Студентите, завършили образователно - квалификационна степен „магистър“  в специалност „Качество и експертиза на стоките“, могат да се реализират като:

 • Ръководни кадри или експерти в специализирани фирми за стоков контрол;
 • Отговорници по качеството на стоките;
 • Консултанти по разработване и внедряване на системи за управление на качеството и безопасността;
 • Одитори и експерти в областта на продуктовата сертификация и сертификацията на системи за управление;
 • Експерти и вещи лица по стокови съдебни, митнически и данъчни експертизи;
 • Борсови и митнически посредници;
 • Мениджъри в отделите по маркетинг и логистика на стоките в производствени и търговски фирми, в логистични и търговски вериги;
 • Иновационни мениджъри и специалисти по контролинг;
 • Брокери в стокови борси;
 • Инспектори в данъчни и застрахователни институции;
 • Специалисти в областта на защита на потребителските интереси и др.
 • Завършилите магистърската програма могат да продължат обучението си като докторанти във висшите училища или други научно-изследователски звена у нас и в чужбина.