Банков мениджмънт

Faculty
Център за магистърско обучение
Duration
1 година; 1.5 години
Language
Български
Mode of study
Редовно

Специални дисциплини:

 • Въведение в банковото дело
 • Теория на финансовото посредничество
 • Банкови сделки

Специализиращи дисциплини:

 • Стратегически банков мениджмънт
 • Управление на банковия персонал
 • Финансов инженеринг
 • Превенция на нарушения в банките
 • Магистърски семинар
 • Банков маркетинг
 • Риск мениджмънт в банките
 • Банков контролинг
 • Сравнителни банкови системи

Очаквани знания и умения, след придобиване на квалификацията:
Обучението в специалност „Банков мениджмънт“ формира знания и умения за: стратегическия мениджмънт на банките; консултинг на клиенти в отделни бизнес сфери на банкирането; управление на портфейли от финансови активи; използване на финансови деривати в банковите сделки; управлението на маркетинга в банките; управление на човешките ресурси; банковия риск мениджмънт; контролинга на структури, модели и процеси; идентифициране и превенция на нарушенията в банкирането; еволюцията, структурата и регулирането на банковите системи.

Възможности за професионална реализация:
Завършилите специалност „Банков мениджмънт“ могат да се реализират професионално в банковата система, като заемат позиции в централната банка и търговските банки, както и в небанковите финансови институции. Те могат да работят като:

 • корпоративни финансови мениджъри;
 • началници на управления;
 • директори на отдели и направления;
 • кеш-, маркетинг-, контролинг- и риск-мениджъри;
 • консултанти в сферите „Дребно банкиране“, „Частно банкиране“, „Корпоративно банкиране“, „Инвестиционно банкиране“ и др.;
 • мениджъри в Back- и Middle-офиси;
 • експерти по вътрешнобанкова ревизия и контрол;
 • Compliance-мениджъри;
 • финансови анализатори;
 • кредитни експерти;
 • ръководители на финансови центрове;
 • регионални мениджъри;
 • ръководители на кол-центрове;
 • ръководители на сектори;
 • експерти по управление на фамилни офиси;
 • портфейлни мениджъри;
 • мениджъри по проекти;
 • филиални мениджъри;
 • старши анализатори в дирекции;
 • експерти по парична политика;
 • експерти и анализатори в небанкови финансови институции – инвестиционни посредници, финансово-брокерски къщи, фондови борси, лизингови и други финансови компании.

Завършилите специалността могат да продължат обучението си в образователната и научна степен „доктор“ и да се реализират в сферата на науката, както и да работят като преподаватели по специалните икономически дисциплини във висшите и средни училища.