Съдебна администрация

Faculty
Факултет "Управление"
Duration
4 години
Language
Български
Mode of study
Редовно

Специални дисциплини:

 • Конституционно право
 • Гражданско право и процес
 • Административна култура и етика
 • Основи на публичната администрация
 • Семейно и наследствено право
 • Управление на човешките ресурси в публичния сектор
 • Наказателно право и процес
 • Вещно право
 • Административно право и процес
 • Правни информационни системи
 • Трудово и осигурително право
 • Търговско право
 • Съдебна администрация
 • Деловодство и правна стилистика
 • Достъп и защита на информацията
 • Организационна психология и личностни умения

Очаквани знания и умения, след придобиване на квалификацията:

Завършилите пълния курс на обучение студенти по специалността получават образователно-квалификационната степен "Бакалавър" по професионално направление "Администрация и управление", специалност "Съдебна администрация".

Основната цел на обучението е подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на съдебната администрация, които да притежават интегрирани знания, практически умения и сериозни професионални компетенции. Обучението представя комплексна и профилирана подготовка, ориентирана към познаване на основните насоки и дейности по администриране органите на съдебната власт, познания за основни правни отрасли и свързаните с тях правни институти, форми и процедури на отделните видове процес, а също и начини за извънсъдебно уреждане на споровете.

Възможности за професионална реализация:

Завършилите специалност "Съдебна администрация" могат да намерят професионална реализация като съдебни администратори, както и да заемат различни ръководни и административни длъжности в съдебните и прокурорски администрации.

Длъжностите, които могат да заемат са в следните групи:

 • Съдебен администратор
 • Административен секретар
 • Съдебен секретар
 • Служител в служби "Регистратура", "Съдебно деловодство", "Архив"