Мениджмънт

Faculty
Факултет "Управление"
Duration
4 години
Language
Български
Mode of study
Редовно

Специални дисциплини:

 • Теория на управлението;
 • Стратегическо управление;
 • Планиране и прогнозиране;
 • Предприемачество и малък и среден бизнес;
 • Управление на операциите;
 • Управление на човешките ресурси;
 • Управление на публичния сектор;
 • Управленска психология и организационно поведение;
 • Инвестиционен мениджмънт;
 • Международен мениджмънт;
 • Корпоративно ръководство.

Очаквани знания и умения, след придобиване на квалификацията:
Обучаващите се студенти в специалност „Мениджмънт“ получават интегрирани знания в областта на основните функции на управлението – планиране, организиране, мотивиране и контролиране, както и умения за прилагането им при заемане на ръководни и изпълнителски длъжности в стратегическото, тактическото и оперативното управление на различни  организации, независимо от тяхната отраслова принадлежност.

По-конкретните направления, в които се придобиват знания, са:

 • Анализ, диагностика и прогнозиране на фирмената среда, приспособяване и включване на организациите в регионални, национални и международни бизнес-мрежи.
 • Избор и реализация на управленски решения, отнасящи се до целева ориентация на организациите, разработване на алтернативи, оценка и стратегически избор на продукти, пазари и други.
 • Създаване на организационни умения при изграждане и развитие на производствени, управленски и комуникационни структури.
 • Управление на персонала чрез използване на подходящи техники за планиране, подбор, разпределение и обучение на кадрите, създаване на адекватна фирмена култура и системи за мотивация, атестация, оценка и развитие персонала.
 • Умения за контролиране на фирмената дейност.

Възможности за професионална реализация:
Мениджъри на различните нива на управление в:

 • производствени фирми;
 • търговски фирми;
 • организации в сферата на услугите;
 • банково-застрахователен бизнес;
 • социално ориентирани дейности (здравеопазване, образование и др.);
 • култура и държавни администрация;
 • експерти;
 • консултанти;
 • научни работници и преподаватели в областта на управлението.