Предприемачество и инвестиционен мениджмънт

Faculty
​Стопански факултет
Duration
4 години
Language
Български
Mode of study
Редовно

Специални дисциплини:

 • Предприемачество
 • Управление на инвестиционния процес
 • Инвестиции и строителство
 • Строително проектиране и технологии
 • Устройство на територията
 • Управление на предприятието
 • Управление на човешките ресурси
 • Местно управление и самоуправление
 • Логистичен мениджмънт
 • Ценообразуване в инвестиционния процес
 • Финансиране на инвестиционни проекти
 • Бизнес оценяване
 • Иновационен мениджмънт

Очаквани знания и умения, след придобиване на квалификацията:
Студентите придобиват широк обем знания, свързани с фундаментална подготовка по теоретичните основи на пазарната икономика, специална подготовка в областта на предприемачеството и инвестиционния мениджмънт, практически умения за прилагане на теоретичните знания при управление на собствени строителни фирми, управление на дирекции, отдели и дейности, свързани със строителството, стартиране на предприемачески фирми.

Студентите се научават да мислят креативно, да анализират и прилагат добри бизнес практики, да стартират и развият собствена предприемаческа инициатива, да работят успешно в предприемачески и други организации или техни подразделения, в консултантски фирми, проектантски бюра, инвестиционни компании, дружества. Придобиват умения за ефективно изпълнение на задълженията си на специалисти, за управление на поверените им ресурси от предприятията и други.

Възможности за професионална реализация:
Завършилите специалността могат да развият собствен бизнес  или да получат успешна реализация в строителни компании, лицензирани консултантски фирми, проектантски бюра, инвестиционни компании, дружества, инвестиращи в имоти, банки, застрахователни дружества, пенсионни фондове, държавни, общински и съдебни администрации, неправителствени организации на следните длъжности:

 • мениджър на предприятие, отдел, звено и др.;
 • аналитичен специалист в дирекция, отдел, звено и др.;
 • преподавател в средно или висше училище;
 • експерт в предприятие, отдел, звено и др.;
 • експерт по публично-частни партньорства, по провеждане на търгове и конкурси, по управление на инвестиционни проекти, по управление на реални активи
 • инвеститорски контрол в предприятие;
 • икономист в предприятие, държавни и общински органи;
 • консултант във фирма по управление на инвестиционни проекти;
 • лицензиран оценител в банка, застрахователно дружество, агенция или на самостоятелна практик (при получаване на лиценз от оторизиран за целта орган) и др.