Финанси

Faculty
Финансово-счетоводен факултет
Duration
4 години
Language
Български
Mode of study
Редовно

Специални дисциплини:

 • Въведение във финансите;
 • Теория на парите;
 • Въведение в банковото дело;
 • Теория на финансовото посредничество;
 • Банкови сделки;
 • Основи на застраховането;
 • Корпоративни финанси;
 • Финансови инвестиции;
 • Международни финанси;
 • Публични финанси - I и II част;
 • Осигурителни системи и фондове;
 • Персонални финанси.

Очаквани знания и умения, след придобиване на квалификацията:
Студентите в специалност "Финанси" получават задълбочени знания и практически умения в областта на банковото дело, корпоративните, публичните и международните финанси, финансовите пазари и инвестиции, застраховането и социалното осигуряване.

Възможности за професионална реализация:
Завършилите специалност „Финанси” могат да намерят успешна професионална реализация като:

 • финансови мениджъри в български и международни компании;
 • мениджъри в банкови и застрахователни институции;
 • специалисти по продажби на банкови и финансови продукти;
 • кредитни експерти;
 • служители във фронт- и бек-офиси на финансови институции;
 • застрахователни агенти;
 • финансови и инвестиционни консултанти;
 • финансови анализатори;
 • брокери и дилъри на ценни книжа;
 • оценители на активи;
 • митнически инспектори;
 • данъчни инспектори и други служители в Националната агенция по приходите;
 • служители в сферата на социалното подпомагане и осигуряване;
 • специалисти по управление на вземанията;
 • експерти във външно-търговски дружества;
 • експерти в одиторски предприятия;
 • счетоводители в предприятия, банки и финансови институции и др.