Счетоводство и одит

Faculty
Финансово-счетоводен факултет
Duration
4 години
Language
Български
Mode of study
Редовно

Специални дисциплини:

 • Организиране на счетоводство
 • Финансово счетоводство
 • Теория на контролинг
 • Финанси на бизнес организация
 • Финансов контрол
 • Банково счетоводство
 • Счетоводство на банките
 • Счетоводство на застрохователни компании
 • Финансов анализ
 • Управленско счетоводство
 • Одит в публичния сектор
 • Информационни системи в счетоводството

Очаквани знания и умения, след придобиване на квалификацията:
Обучението в специалност "Счетоводство и одит" формира знания и умения за извършване на дейности по текущото счетоводно отчитане, съставяне и анализ на финансови отчети, анализ на риска, осъществяване на финансов контрол, в т.ч. и на одиторски контрол.

Възможности за професионална реализация:
Завършилите специалност "Счетоводство и одит" получават възможност за широка професионална реализация в страната и чужбина – в сферата на търговията, хотелиерството и туризма, строителството, транспорта, промишлеността, селското стопанство, бюджетната сфера, пенсионното дело, социалната сфера, финансово-контролната система, публичния сектор, финансово-кредитната сфера (банки, финансово-брокерски организации, застрахователни дружества и др.), в министерства, централни ведомства и др. Те могат да работят като:

 • счетоводители (в т.ч. съставители на финансови отчети с право да ги подписват) във всички отрасли и дейности;
 • ръководители на финансово-счетоводни отдели;
 • финансови консултанти и мениджъри;
 • експерти и методолози на счетоводна отчетност и данъчно-осигурителния контрол;
 • финансово-контролни органи (органи по приходите, митнически контролни органи, органи на вътрешния одит, контролни органи на Сметната палата и др.);
 • специалисти и консултанти в български и международни счетоводни и одиторски фирми;
 • ръководители и собственици на предприятия;
 • преподаватели по икономически дисциплини в средното и висшето образование;
 • могат да кандидатстват за придобиване на правоспособност за "дипломиран експерт-счетоводител", както и за докторанти във висши учебни заведения и БАН, след завършване на магистърска степен.