Програма за обучение с цел придобиване на двойна диплома в ОКС „магистър“, специалност „Информатика”

Икономически университет – Варна предлага участие в програма за придобиване на ОКС “магистър” по програма “Информатика” съвместно с Уралския федерален университет – гр. Екатеринбург, Русия. В края на академичната 2015/2016 г. вече успешно се дипломира първият випуск по съвместната магистърска програма.

Програмата за двойна диплома в магистърска степен включва двугодишно обучение – първи и втори семестър в Уралския федерален университет и трети и четвърти семестър в Икономически университет – Варна. Учебните планове от страна на двата университета са напълно съобразени с акредитираните магистърски програми. Обучението се извършва на английски език. Придобитите кредити от обучението в двете висши училища се признават на взаимна основа. След успешно завършване на обучението се издават две дипломи в съответствие с националните стандарти на всеки от университетите-партньори.

Някои от дисциплините, които се изучават в съвместната магистърска програма по време на обучението в Икономически университет – Варна, са: “Електронен бизнес – 1-ва и 2-ра част”, “Интелигентни агенти и мултиагентни системи”, “Корпоративни мрежи”, “Управление на софтуерното производство”, “Разработване на мобилни приложения”, “Складове от данни и big data” и др.

Списък на изучаваните дисциплини от студенти, обучаващи се по програма за двойна диплома, през трети и четвърти семестър в Икономически университет – Варна.

Катедрата развива партньорства и с други чуждестранни университети като Санкт-Петербургски държавен икономически университет, Университет „Туран“ – Казахстан и др. Целта е в бъдеще на студентите да се предложат допълнителни възможности за обучение за получаване на двойна диплома.