Програма за обучение с цел придобиване на двойна диплома
в ОКС "бакалавър", специалност "Международен мениджмънт"

Икономически университет – Варна предлага участие в програма за придобиване на втора образователна степен бакалавър по международен мениджмънт (180 ECTS кредита) от Университет за приложни науки Вормс, Германия.

Програмата за двойна образователна степен включва обучение в продължение на една учебна година в Германия през 5 и 6 семестър. Първите две години от обучението по програмата се провеждат в Икономически университет – Варна, третата година - в Университет за приложни науки Вормс, Германия и четвъртата година отново в Икономически университет – Варна. Придобитите кредити от обучението в двете висши училища се признават на взаимна основа. Дипломирането е с една дипломна работа на английски език. След успешно завършване на обучението се издават две дипломи в съответствие с националните стандарти на всеки от университетите партньори.

За периода на престоя в Германия студентите получават стипендия по програма "Еразъм+". Семестриални такси за обучение се заплащат само към ИУ-Варна.

Процедура за кандидатстване

В програмата могат да се включат всички студенти в ОКС "Бакалавър" от специалностите "Международен бизнес" с преподаване на английски език и "Международни икономически отношения" с преподаване на български език, които към момента на кандидатстване отговарят на следните условия:

  • записани са за обучение в 4-ти семестър (2-ри курс) на ОКС "бакалавър" в специалност "Международен бизнес" или "Международни икономически отношения";
  • имат минимален среден успех от обучението си до момента Много добър (4,50);
  • владеят английски език на ниво В2 от Европейската езикова рамка;
  • селектирани са за мобилност с цел обучение по програма "Еразъм+" за период от 1 учебна година и приемаща институция Университет за приложни науки Вормс, Германия.

Списък на изучаваните дисциплини от студенти на ИУ-Варна,
обучаващи се по програма за двойна диплома в Университет по приложни науки Вормс

Имайте предвид, че с цел получаването на двойна диплома, след завръщането си от мобилността трябва да останете записани като студенти в университета-партньор до момента на завършването си в ИУ – Варна. Това означава, че в 4-ти курс е необходимо да заплатите семестриалните си такси към ИУ – Варна и административните такси към ВУ Вормс. Към декември 2017 административната такса за семестър във ВУ Ворм е в размер 118.30 EUR.

За допълнителна информация:

  • отдел "Международно сътрудничество" - каб. 321, тел. 052 830812, email: int_relations@ue-varna.bg
  • гл. ас. д-р Александър Шиваров, Директор на Центъра за международна образователна дейност - каб. 229 Г, тел. 0882 164833, email: a.shivarov@ue-varna.bg