АКРЕДИТАЦИЯ

Решение на Акредитационния съвет към НАОА за институционална акредитация на Икономически университет - Варна:

Обща оценка - 9.28;
Срок на валидност на акредитацията - до 2024 година;
Капацитет на висшето училище - 13 000 студенти и докторанти.

Решение на Постоянната комисия по стопански науки и управление и на Постоянната комисия по природни науки, математика и информатика към НАОА за акредитация по професионални направления:

 

 • Обща оценка - 9.38 (девет цяло и тридесет и осем стотни) ;
 • Срок на валидност на акредитацията - до 2019 година.

   Капацитет на професионално направление 3.8 Икономика:

 • ОКС "бакалавър" – 10 000 студенти (редовна и задочна форма на обучение);
 • ОКС "магистър" – 2000 студенти (редовна и задочна форма на обучение);
 • Общо за професионалното направление: 12 000 студенти.

 • Обща оценка - 9.18 (девет цяло и осемнадесет стотни) ;
 • Срок на валидност на акредитацията - до 2021 година.

   Капацитет на професионално направление 3.7 Администрация и управление:

 • ОКС "бакалавър" – 1000 студенти (редовна форма на обучение);
 • ОКС "магистър" – 360 студенти (редовна и задочна форма на обучение);
 • Общо за професионалното направление: 1360  студенти.

 • Обща оценка - 9.70 (девет цяло и седемдесет стотни) ;
 • Срок на валидност на акредитацията - до 2019 година.

   Капацитет на професионално направление 3.9 Туризъм:

 • "професионален бакалавър" - 700 студенти (редовна и задочна форма на обучение);
 • ОКС "бакалавър" – 760 студенти (редовна и задочна форма на обучение);
 • ОКС "магистър" – 140 студенти (редовна и задочна форма на обучение);
 • Общо за професионалното направление: 1600 студенти.

 • Обща оценка - 8.44 (осем цяло и четиридесет и четири стотни);
 • Срок на валидност на акредитацията - до 2019 година.

   Капацитет на професионално направление 4.6  Информатика и компютърни науки:

 • ОКС "бакалавър" – 505 студенти (редовна форма на обучение);
 • ОКС "магистър" – 115 студенти (45 редовна, 40 задочна и 30 дистанционна форма на обучение);
 • Общо за професионалното направление: 620  студенти.

 

Решение на Акредитационния съвет:

Акредитационният съвет дава положителна оценка на организацията и средата за провеждане на дистанционна форма на обучение в Икономически университет – Варна.

 

СТРАТЕГИЯ

През последните няколко години Икономически университет - Варна (ИУ-Варна) целенасочено и с високи темпове инвестира и постигна очевиден успех в създаването на модерна и високотехнологична учебна среда. Въз основа на достигнатите до момента резултати, Стратегията за развитие на ИУ-Варна има за задача да фокусира усилията на цялата академична общност към върхови постижения в преподаването, обучението и научноизследователската дейност, необходими в условия на функциониране на икономиката на знанието.

Стратегията за развитие на ИУ–Варна представлява дълбоко осъзнат и осмислен отговор на академичната общност на университета по отношение на неблагоприятната демографска среда и променяща формите си конкуренция на образователния пазар в регионален и глобален аспект. От друга страна тя е отговор на "отварянето" на пазари с висок потенциал (ОНД, Китай, Близък изток, Африка и др.) към европейското образователно пространство.

Стратегията е предназначена да продължи процеса на утвърждаване на ИУ-Варна като модерна, динамична и интернационална образователна и изследователска институция, интегрална част от националната и европейската система на висше образование, отговаряща на потребностите на студентите, икономиката и обществото в условията на силна конкуренция и глобално позициониране на образователния пазар. Тя има за цел да осигури устойчивост и добри перспективи за развитие на университета в средносрочен и дългосрочен период.

Тази стратегия посочва основните ценности, принципи, стратегически области, цели и приоритети в развитието на университета и набелязва конкретните действия и мерки за тяхното изпълнение. Тя служи като обща рамка и пътна карта за бъдещи решения, свързани с насочването и използването на ресурсите: "време", "усилия", "ноу-хау" и "средства".

Времевият обхват на стратегията включва периода 2015 – 2020 г. В съдържателен аспект стратегията обхваща всички ключови процеси при функционирането на ИУ-Варна, в т.ч.: управление на университета, учебна дейност, научноизследователска дейност и развитие на кадрите, интернационализация, алумни, кариери и реализация, проектна дейност, материално осигуряване на университетските дейности, финансова дейност.

Стратегията е призвана да отговори на четири основни въпроси и следователно - да реши следните задачи:

 • Кои сме ние като академична общност (какво представлява ИУ-Варна като институция)?
 • Към какво се стремим, какви искаме да бъдем и как да ни възприема обществото?
 • Как да постигнем това, към което се стремим (какъв е пътят)?
 • Как да оценим постигнатото до момента?

Определящо за успешната реализация на Стратегията е взаимодействието на ИУ-Варна с партньори и аудитории. Като такива са определени:

 • академичен и административен състав на ИУ-Варна;
 • обучаващи се в ОКС "бакалавър", ОКС "магистър" и ОНС "доктор";
 • потенциални студенти от страната и чужбина;
 • родители и близки на настоящи и потенциални студенти;
 • бивши студенти на университета;
 • средни училища;
 • образователни институции от страната и чужбина, с които може да се осъществява партньорство в образователната и научноизследователската дейност;
 • общественост (местна, регионална и национална);
 • потребители на кадри, представители на бизнеса и публичната администрация;
 • общественозначими фигури – представители на изкуството, културата и спорта;
 • представители на националната, областната и местната администрация и на политическия живот;
 • финансиращи органи и институции, заинтересовани от повишаване качеството на университетското образование и наука.

Ценности при изпълнението на стратегията са: знание; иновативност и креативност; свобода на мисълта и изразяването; самостоятелност и критично мислене; равенство; честност и почтеност.

Визията на ИУ-Варна е университета да разгърне своя образователен и научноизследователски потенциал за интегрирането му в европейското образователно пространство и за повишаване на неговата устойчивост, конкурентоспособност и международна привлекателност с акцент върху генериране на ключови знания, умения и компетенции на своите възпитаници.

Мисията на Икономически университет – Варна е да бъде водеща образователна и научна институция с утвърдена идентичност в европейското образователно пространство, ориентирана към осигуряване на висококачествено обучение на студенти и докторанти в унисон с концепцията за учене през целия живот, провеждане на значими научни изследвания и предлагане на конкурентоспособни решения с устойчив икономически и обществен ефект.