Факултетните координатори за заместник-декани на факултетите. Това са лицата, които одобряват и подписват учебнатата програма на студентите, заминаващи по програма "Еразъм+" за обучение и за практика:

Departmental coordinators – the Vice-Deans of the Faculties. These are the people who approve and sign the learning agreement for studies or traineeship of Erasmus+ outgoing students:

 • Финансово-счетоводен факултет

доц. д-р Христо Мавров, каб. 211

 • Стопански факултет

доц. д-р Божидар Чапаров, каб. 227

 • факултет „Управление“

доц. д-р Бистра Василева, каб. 211

 • факултет „Информатика“

доц. д-р Танка Милкова, каб. 234

 • център „Магистърско обучение“

гл. ас. д-р Дамян Киречев, каб. 113

 • Колеж по туризъм

доц. д-р Гинка Димитрова, каб. 2-216

 • Faculty of finance and accounting

Assoc. Prof. Hristo Mavrov PhD, room 211

 • Faculty of economics    

          Assoc. Prof. Bozhidar Chaparov, PhD, room 227

 • Faculty of management

Assoc. Prof. Bistra Vasileva, PhD, room 211

 • Faculty of computer science     

Assoc. Prof. Tanka Milkova, PhD, room 234

 • Master Degree Center

Chief Assist. Prof. Damyan Kirechev, PhD, room 113

 • College of Tourism

Assoc. Prof. Ginka Dimitrova, PhD, room 2-216