Студентска мобилност през 2018/2019:

Актуален списък университети

(от електронната система за кандидатстване)

Предоставяно настаняване (общежитие/квартира)

 

 

Учене в чужбина

Програма "Еразъм+" помага за организирането на обмен на студенти и докторанти между страните по програмата (ЕС, Турция и Македония) и от и към страните партньори (извън ЕС).

Учейки в чужбина с помощта на "Еразъм+", можете да подобрите своите комуникационни, езикови и междукултурни умения и да придобиете социални умения, които се ценят високо от работодателите. Можете също така да съчетаете ученето в страна по програмата със стаж, за да придобиете трудов опит – нещо все по-важно, когато излизате на пазара на труда.

Тези възможности са достъпни за студенти бакалаври и магистри, и за докторанти.

Ако отивате в страна по програмата, можете да използвате онлайн езиковата подкрепа по "Еразъм+" (OLS), за да научите езика, на който ще се провеждат учебните занятия.

Продължителност

Периодът на обучение в чужбина трябва да е минимум 3 месеца (или 1 учебен срок или триместър) и максимум 12 месеца за всяка образователно-квалификационна степен (ОКС "Бакалавър", ОКС "Магистър", ОНС "Доктор").

Можете да участвате в повече от един обмен в чужбина по линия на "Еразъм+", било то като студент или стажант, но общата продължителност на периодите в чужбина не може да надхвърля 12 месеца в рамките на един цикъл на обучение.

Кандидатстване

В ИУ-Варна подборът на студенти и докторанти за участие в мобилност по програма "Еразъм+" се извършва чрез селекционна процедура, която се обявява и провежда от отдел "Международно сътрудничество" през месеците февруари-март (основна селекция). При наличие на незаети места се провежда и допълнителен конкурс през месец октомври. Точните дати ще бъдат обявени на интернет страницата на отдел "Международно сътрудничество".

Процедурата стъпка по стъпка:
 

 

Периодите за кандидатстване са пролетен (основна селекция) и есенен (селекция за незаетите места). Провеждат се през месеците февруари-март и октомври. От есента на 2011 година беше въведена система за електронно кандидатстване, в която студентът вписва университетите, за които кандидатства, и заявява начина, по който ще удостовери познанията си по един или повече от следните чужди езици: английски, немски, френски, испански, италиански, турски или руски език. За всеки от посочените езици кандидатите могат да удостоверят знанията си по един от следните начини:

 • оценка от държавен зрелостен изпит по езика;
 • сертификат
 • положен кандидат-студентски или кандидат-докторантски изпит по езика;
 • изпит за проверка на езиковите познания.

В случай че сте избрали да удостоверите чуждоезиковите си познания чрез оценка от ДЗИ или сертификат, е необходимо да сканирате и приложите диплома за средно образование с оценка от държавен зрелостен изпит по езика или някой от следните сертификати:  

 • Английски език: PET Preliminary, BEC Preliminary, FCE, BEC Vantage, CAE, BEC Higher, CPE, BULATS, IELTS, TOEFL iBT
 • Немски език: Goethe – Zertifikat, ÖSD, DSD, TestDaF
 • Френски език: DELF/DALF
 • Испански език: DELE
 • Италиански език: CILS, CELI, PLIDA
 • Руски език: ТРКИ

Оценката от държавен зрелостен изпит и сертификат се приравнява съгласно таблица за еквивалентни резултати.

В случай че изберете кандидат-студентски или кандидат-докторантски изпит, оценката ще бъде вписана по служебен път.

За кандидатите, които желаят да се явят на изпит за проверка на езиковите познания, се организират изпити по английски, немски, френски, испански, руски и турски език. Изпит по италиански не се провежда, но кандидатите могат да удостоверят знанията си със сертификат. 

При попълване на заявлението за кандидатстване системата допуска да впишете само университетите, за които можете да кандидатствате с избраните езици и в зависимост от образователно-квалификационната степен, за която се обучавате. Възможно е явяване на изпит по един (или повече) от изброените езици: английски, немски, френски, испански и турски.

Очаквани грантове през академичната 2017/2018 година:

Група Държава Месечен грант (евро/месец)

Група 1
Страни, участващи в програмата, с висок стандарт на живот

Австрия, Великобритания, Ирландия, Италия, Финландия, Франция, Швеция 500

Група 2
Страни, участващи в програмата, със среден стандарт на живот

Белгия, Германия, Гърция, Испания, Португалия, Словения, Турция, Хърватска, Холандия, Чехия 500

Група 3
Страни, участващи в програмата, с нисък стандарт на живот

Естония, Латвия, Литва, Македония, Полша, Румъния, Словакия, Унгария 450

Партниращи държави

Стани, участващи в програмата, извън рамките на ЕС

Египет 650

 

Списък на университетите:

Можете да разгледате подробен списък на университети партньори по програма "Еразъм+" на този линк.

 

 

Класирането се извършва само за кандидатите, удостоверили знанията си по чужд език. Кандидати, които са се явили на изпит, но не са го издържали успешно, не се допускат до класиране.  
Балът се формира от средния успех от обучението до момента и оценката на езиковите познания. За кандидатите, които са заявили участие с два езика, се формират два състезателни бала.

Потвърждаване

След обявяване на класирането всички, които желаят да участват в програмата, трябва да потвърдят желанието си в електронната система  до една седмица.

 

Подготовка на документи за изпращане в университета партньор

След обявяване на класирането класираните студенти трябва да започнат подготовката на следните документи за изпращане в университета партньор:

 • Application form (попълва се в два екземпляра по образец на университета партньор, ако такъв липсва – може да използвате формата на ИУ – Варна като направите съответните корекции).

Home/sending institution: University of Economics - Varna
Erasmus ID code: BG VARNA04
Institutional Coordinator: Senior Assist. Aleksandar Shivarov, PhD
Address: International Relations Office, University of Economics - Varna, 77 Kniaz Boris I Blvd, 9002 Varna, Bulgaria
Phone: +359 (0) 52 830 812
E-mail: int_relations@ue-varna.bg

 • Learning agreement (попълва се в два екземпляра по образец на приемащия университет или по образец на ИУ-Варна) – ТУК.           
 • Accommodation form (ако на интернет страницата на университета партньор не е публикувана, трябва да се свържете с координатора на съответния университет и да уточните възможностите за настаняване). Някои университети са предоставили информация на следния линк.
 • В зависимост от възприетата практика в университета-партньор може да са необходими и допълнителни документи като например копие на здравно-осигурителна карта, академична справка и др.

Подписване на двустранен договор за субсидия

Преди заминаването си за университета партньор трябва да подпишете договор за получаване на субсидията. Ако нямате възможност да подпишете договора лично, може да изпратите роднина или приятел с нотариално-заверено пълномощно. Образец на пълномощно с минималните изисквания може да изтеглите от ТУК. След подписване на договора ще получите 80% от сумата за целия период на престой в университета партньор, а след завръщане и представяне на отчетните документи ще получите и останалите 20%.    
Субсидията можете да получите на посочена лична банкова сметка. Задължително е точното попълване на полето „адрес на банката“, ако сметката е открита в чуждестранна банка, както и е необходимо посочването на адреса на студента в чужбина.

Всеки студент е отговорен да провери академичния календар на университета, в който заминава, и да съобрази заминаването си с него. Академичният календар или кореспонденция, в която се уточняват датите на периода за обучение се предствят при подписването на договора за субсидия. В някои университети се организират Welcome Week или езикови курсове, за което също трябва да се информирате лично.
Необходимо е да уведомите координатора или тютора си (ако такъв е назначен) за точната дата на пристигане, за да могат да уредят посрещане, в случай че предлагат такава услуга.

Онлайн езикова подкрепа (OLS)

Всеки студент участник в програма Еразъм+ е задължен да положи онлайн тест за определяне на езиковото си ниво преди началото и след края на мобилността. На всички участници, чието ниво е по ниско от С1 се предоставя и възможност за безплатен онлайн езиков курс. Онлайн езиковата подкрепа е достъпна за следните езици: английски, немски, френски, испански, италиански, португалски, чешки, датски, полски, холандски, словенски, гръцки.

 

Завръщане и отчитане на документи

При завръщането си трябва да отчетете следните документи не по-късно от 30-ти август на съответната академична година:

 1. Transcript of records – академична справка с резултатите, които сте постигнали в университета партньор, преведена на български от лицензирана агенция. Ако не е издадена до заминаването на студента, ще бъде получена по пощата впоследствие.
 2. Confirmation letter – документ, издаден от университета партньор, удостоверяващ престоя на студента в него, преведен на български от лицензирана агенция. Ако се използва двуезичната бланка на ИУ-Варна няма необходимост от превод на български език (ТУК).
 3. Втори документ, удостоверяващ реалния престой в чужбина*: билети от пътуването (отиване и връщане + бордни карти, ако сте пътували със самолет); копие от международния паспорт, ако на него има печати от границите; или договор за наем, преведен на български от лицензирана агенция с посочени дати на настаняване и напускане.
 4. Отчет на български език (ТУК) - изпраща се на имейл: int_relations@ue-varna.bg
 5. Електронен въпросник на английски език към Националната агенция по програма Еразъм+, изпратен по имейл.
 6. Changes to the Learning Agreement – ако сте правили промени в избора си на предмети, трябва да ги отразите в този документ (ТУК – частта During the mobility) и да го подпечатате в университета партньор преди да се завърнете.
 7. Декларация за банкова сметка - задължително е точното попълване на полето адрес на банката, ако сметката е открита в чуждестранна банка, както и е необходимо посочването на адреса на студента в чужбина (ТУК).

Внимание! – крайният вариант на Learning Agreement трябва напълно да съвпада с Transcript of records.

*Обърнете внимание! – Необходим е само 1 от трите документа, който е допълващ към Confirmation letter. Когато планирате завръщането си, имайте предвид, че 20% от оставащата субсидия се изплаща за реалното време на обучение, прекарано в университета партньор, а то се доказва с отчетните документи. Ако има разминаване в датите за пристигане и заминаване в двата документа, ще бъдат отчетени по-късната дата за пристигане и по-ранната за заминаване. Ако договорът е за по-дълъг период, то изплатените след връщането 20% ще бъдат в по-малък размер; ако има разлика между реалния престой и престоя по договор, може да се наложи да върнете част от отпуснатата субсидия.

 

След края на мобилността, всеки студент ще получи Сертификат за участие в програма "Еразъм+", издаден от Отдел "Международно сътрудничество" при предварително уточнение.