Управление на проекти

Faculty
Център за магистърско обучение
Duration
1 година; 1.5 години
Language
Български
Mode of study
Редовно

Специални дисциплини:

 • Предприемачество
 • Управление на инвестициите и иновациите
 • Планиране и анализ на предприятието

Специализиращи дисциплини:

 • Основи на управлението на проекти
 • Европейски и национални програми и фондове
 • Устройство на територията и инвестиционен процес
 • Управление на ресурсите и проектно бюджетиране
 • Договори и обществени поръчки
 • Оценяване на активи
 • Магистърски семинар
 • Риск мениджмънт (избираема)
 • Софтуер за управление на проекти (избираема)
 • Мониторинг и одит на проекти (избираема)

Очаквани знания и умения, след придобиване на квалификацията:
Целта на обучението по специалността е да се формира такава съвкупност от  общонаучни, общопрофесионални и специални знания, теоретични и практически умения и определени навици, за да се подготвят студентите за изпълняване на трудови дейности, свързани с управлението на проекти.

Основните знания, умения и компетенции, които обучението има за цел да постигне по специалността, са в следните насоки:

 1. Диагностика на бизнес средата с цел:
  • адаптиране на бизнес организациите към факторите от обкръжаващата среда чрез реализация на проекти;
  • въздействие на бизнес организациите върху микрообкръжението чрез проектите;
  • анализ на силните и слабите страни на конкретна организация и планиране наефективни проектни идеи за реализация на конкуренти стратегии за развитие.
 2. Анализ и разработване на стратегии за промяна на организациите чрез:
 • оценяване, избор и реализация на адекватни проектни идеи;
 • планиране и реализация на проектиот бизнес организациите;
 • управление на заинтересованите страни от реализацията на проекти на организациите
 • управление на обхвата, графика и бюджета на проектите на организациите;
 • управление на човешките ресурсина екипа за управление на проекта;
 • управление на изпълнителите на дейностите по проекта.
 • управление на риска и финансирането на проектите.

Възможности за професионална реализация:

Цел на програмата по „Управление на проекти” е да подготви квалифицирани професионалисти, които да: работят успешно в бизнес организации  или техни подразделения, както и в консултантски фирми, проектантски бюра, инвестиционни компании, дружества инвестиращи в имоти, банки, застрахователни дружества, пенсионни фондове; работят успешно в структурите на публичната администрация – министерства, областни и общински администрации и неправителствени организации; могат ефективно да изпълняват задълженията си на специалисти; управляват ефективно поверените им ресурси на организациите  за управлението на проекти;  намират ефективни решения за планиране и реализация на проекти; мислят креативно, да анализират и прилагат добри бизнес практики при управлението на проекти.

Студентите, завършили тази специалност могат да се реализират като функционални специалисти и/или мениджъри в сферата управлението на проекти на следните позиции:

 • Ръководител  проект в  предприятие;
 • Ръководител проект в публична администрация и неправителствена организация;
 • Мениджър проекти;
 • Мениджър инвестиционни проекти;
 • Експерт или консултант по програми и проекти в учреждение/институция, предприятие, отдел, звено и др. (за инвестиционни проекти; за публично-частни проекти; за  провеждане на търгове и конкурси за избор на изпълнител на дейности по проекти и др.);
 • Сътрудник по управление на европейски програми и проекти в предприятие, държавни и общински органи и др.