Бизнес консултиране

Faculty
Център за магистърско обучение
Duration
1 година; 1.5 години
Language
Български
Mode of study
Редовно

Специални дисциплини:

 • Управление на качеството
 • Управление на бизнес проекти
 • Бизнес диагностика

Специализиращи дисциплини:

 • Организация на бизнес консултантската дейност
 • Счетоводство за мениджъри
 • Управление на взаимоотношенията с клиенти
 • Ценови решения в бизнеса
 • Кадрово консултиране
 • Маркетингови проучвания
 • Магистърски семинар
 • Консултантска етика и фирмена култура (избираема)
 • Управление на промяната (избираема)

Очаквани знания и умения, след придобиване на квалификацията:
В процеса на обучение по специалността, студентите придобиват конкретни методологични познания и формират умения в областта на диагностиката и моделирането на бизнес процесите, управлението на качеството, разработването и реализирането на бизнес проекти.

Възможности за професионална реализация:
Подготовката на студентите в специалност „Бизнес консултиране” позволява да се реализират като: ръководни кадри и експерти във фирми и организации от различни сфери на частния и публичния сектор на националното стопанство; консултанти на самостоятелна практика и/или служители в консултантски фирми.

Завършилите тази специалност познават спецификите на консултантската дейност в областта на мениджмънта, маркетинга, финансите, управленското счетоводство, управлението на качеството, интелигентните компютърните системи и др. На студенти с практически опит, обучението по тази специалност позволява да получат допълнителни теоретични знания и практически умения при разработването на консултантски бизнес проекти и ги улеснява при избора на консултанти или консултантски компании, с които да партнират при конкретно възникнал проблем в тяхната организация.