Корпоративен маркетинг

Faculty
Център за магистърско обучение
Duration
1 година; 1.5 години
Language
Български
Mode of study
Редовно

Специални дисциплини:

 • Маркетингови изследвания
 • Маркетингов мениджмънт
 • Потребителско поведение

Специализиращи дисциплини:

 • Дистрибуционни практики и решения
 • Корпоративни маркетингови стратегии
 • Управление на взаимоотношенията с клиенти
 • Маркетингова диагностика и одит
 • Корпоративни комуникации и връзки с обществеността
 • Иновативен маркетинг
 • Магистърски семинар
 • Корпоративна маркетингова сигурност (избираема)
 • Маркетинг по бази данни (избираема)
 • Маркетинг на организираните пазари (избираема)

Очаквани знания и умения, след придобиване на квалификацията:
Студентите завършили специалността планират, координират и управляват ефективно маркетинговите дейности в организациите. Могат да извършват диагностика на маркетинговите дейности, да управляват ефективно комуникациите в бизнеса и да подобряват пазарните позиции на фирмите.

Целта на обучението по специалността е да осигури системни знания и интегрирани практически умения в следните професионални области:

 • Маркетингов мениджмънт на компании и тяхното развитие по пазари;
 • Маркетингови изследвания, диагностика и одит на компаниите;
 • Управление на взаимоотношения с клиентите, маркетингово моделиране и иновативен маркетинг;
 • Комуникационни и дистрибуционни практики и решения на компаниите;
 • Корпоративни маркетингови стратегии и маркетингова сигурност.

Възможности за професионална реализация:
Завършилите ОКС “магистър“ в специалността „Корпоративен маркетинг“ се реализират в следните направления:

 • функционални специалисти в маркетинговия и финансовия мениджмънт на компаниите;
 • изследователи и аналитични специалисти по маркетингови изследвания, диагностика и продажби на корпорациите;
 • ръководни специалисти на корпорации, маркетингови дирекции, отдели, ръководители на рекламни и изследователски агенции и други;
 • експерти по корпоративни маркетингови проблеми, решения и проекти;
 • eксперти по корпоративни маркетингови иновации;
 • mаркетингови консултанти и др.