Международен туристически бизнес

Faculty
Център за магистърско обучение
Duration
1 година; 1.5 години
Language
Български
Mode of study
Редовно

Специални дисциплини:

 • Въведение в туризма
 • Хотелиерство и ресторантьорство
 • Пазари и маркетинг в туризма

Специализиращи дисциплини:

 • Регулиране на международния туристически бизнес
 • Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството
 • Мениджмънт на туристическата дестинация
 • Мониторинг на международния туристически бизнес
 • Геополитика и геостратегия на туризма
 • Управление на промяната в туристическата фирма
 • Етнокултурно ландшафтознание
 • Специализиран чужд език – английски (избираема)
 • Специализиран чужд език – немски (избираема)
 • Специализиран чужд език – френски (избираема)
 • Специализиран чужд език – руски (избираема)

Очаквани знания и умения, след придобиване на квалификацията:
Обучението в специалност "Международен туристически бизнес" формира знания и умения за извършване на дейности по управление на туризма, научни изследвания в областта на туризма, консултантска дейност, управление на туристическите ресурси.

Възможности за професионална реализация:
Глобализацията на световните процеси, включително и на туризма, необходимостта от интеграция с Европа и същевременно защитата на националните интереси, бумът на информационните и комуникационни технологии определят следните области от туризма, в които магистрите се реализират: управление на туризма на макроравнище (туристическа дестинация); управление на туризма на фирмено равнище в сектори като хотелиерство, ресторантьорство, туристически транспорт, туроператорска дейност и др.;  научни изследвания в областта на туризма; обучение и квалификация по туризъм; консултантска дейност и експертиза в областта на туризма;  управление на туристическите ресурси.