Реклама и медийни комуникации

Faculty
Център за магистърско обучение
Duration
1 година; 1.5 години
Language
Български
Mode of study
Редовно

Специални дисциплини:

 • Маркетингови изследвания
 • Маркетингови комуникации
 • Маркетингов мениджмънт

Специализиращи дисциплини:

 • Рекламни кампании и събитиен маркетинг в дистрибуционните канали
 • Креативност и конфликтология в рекламата
 • Езикът на деловото и медийното общуване
 • Комуникации и медийни манипулации (избираема)
 • Управление на риска при комуникациите (избираема)
 • Дигитални и социални медии (избираема)
 • Медийна политика и регулация (избираема)
 • Етични принципи и правила в рекламата
 • Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации
 • Рекламен инженеринг и дизайн
 • Магистърски семинар

Очаквани знания и умения, след придобиване на квалификацията:
Студентите завършили специалността усъвършенстват познанията и уменията си да управляват рекламните дейности и да подобряват комуникациите във фирмите. Те могат да използват по ефективно комуникационните маркетингови канали..

Възможности за професионална реализация:
Завършилите ОКС “магистър“ в специалността „Реклама и медийни комуникации“ се реализират в следните направления:

 • като функционални специалисти, както в специализирани рекламни и медия агенции, медии, така и в стопански организации, независимо от отрасловата им принадлежност, като индустриални, търговски, строителни и др., вкл. и организации с нестопанска цел.
 • като изследователи и аналитични специалисти в рекламната и медийната индустрия.
 • като ръководни специалисти в рекламната и медийната индус¬трия на средни и висши управленски нива.
 • като проектантско-приложни специалисти и мениджъри на рекламни и медийни кампании.