Аграрен бизнес

Faculty
Център за магистърско обучение
Duration
1 година; 1.5 години
Language
Български
Mode of study
Редовно

Специални дисциплини:

 • Технологии в растениевъдството и животновъдството
 • Мениджмънт и организация на аграрния бизнес
 • Основи на аграрния бизнес

Специализиращи дисциплини:

 • Аграрна политика
 • Маркетингови проучвания в аграрния бизнес
 • Европейски програми и проекти в аграрния бизнес
 • Инвестиционен мениджмънт в агробизнеса
 • Управление на качеството в агробизнеса
 • Социален капитал и социални мрежи в агробизнеса
 • Магистърски семинар
 • Селски туризъм (избираема)
 • Организирани пазари и борсова търговия в агробизнеса (избираема)
 • Управление на риска в агробизнеса (избираема)

Очаквани знания и умения, след придобиване на квалификацията:
Завършилите магистри получават професионални компетенции, в т.ч.: да планират, организират и управляват производствени обекти от аграрния сектор; да оптимизират използването на поземлените, материалните и трудовите ресурси във фирмите; да извършват самостоятелно икономически проучвания; да провеждат анализи и извършват икономически прогнози и др. Те успешно могат дават консултантска помощ на фирми от бизнеса. Могат да осъществяват експертна дейност, да реализират и да вземат решения в областта на държавната политика за сектора. По-важните ключови компетенции, които придобиват магистрите завършили специалността са насочени към: изграждане на умения за по-добро усвояване на знания; насърчаване на предприемаческите умения; изграждане на способности за работа в екипи; проява на творчество в изследователски план; ангажираност към проблемите на аграрния бизнес и т.н..

Възможности за професионална реализация:
Завършилите магистри специалност “Аграрен бизнес” получават знанията, уменията и компетенциите  да организират и управляват стопански системи от аграрната сфера – производство и търговия със селскостопанска продукция и храни, алтернативни производствени дейности в селските райони, предприятия от производствената инфраструктура и др. Завършилите могат успешно да осъществяват самостоятелна предприемаческа или консултантска дейност в областта на аграрния бизнес.

Като икономисти, магистрите могат много успешно да се реализират в държавни и общински структури фондове и звена, насочени към агропроизводствена дейност, реализиране на държавна политика и финансова подкрепа за сектора; могат да продължат обучението си като докторанти във висшите училища или други научно-изследователски звена у нас и в чужбина.