Недвижими имоти и инвестиции

Faculty
Център за магистърско обучение
Duration
1 година; 1.5 години
Language
Български
Mode of study
Редовно

Специални дисциплини:

 • Управление на недвижимата собственост
 • Урбанистика
 • Икономически основи на недвижимата собственост

Специализиращи дисциплини:

 • Маркетинг на недвижими имоти
 • Строително предприемачество
 • Инвестиции в недвижима собственост
 • Делови контакти
 • Данъчно и правно регулиране на операциите с недвижими имоти
 • Риск мениджмънт
 • Магистърски семинар
 • Изследване на операциите (избираема)
 • Обществени поръчки (избираема)
 • Енергийна ефективност (избираема)

Очаквани знания и умения, след придобиване на квалификацията:
Обучението на магистри по специалност „Недвижими имоти и инвестиции” е в съответствие с мисията и образователните цели на Икономически университет – Варна. То осигурява високо качество на висше икономическо образование на студентите и е гарант за ефективна професионална реализация на завършилите. Основна цел при обучението на студентите е те да получат задълбочени знания и умения за научните достижения, нормативната материя и полезните практики в областта на икономиката на недвижимата собственост, както и професионални и лични компетенции, които надграждат получените при обучението в образователно-квалификационна степен „бакалавър”.

В процеса на обучение магистрите от специалност „Недвижими имоти и инвестиции” придобиват достатъчен обем знания, свързани с:

 • управлението на фирми, в т.ч. агенции за недвижими имоти;
 • икономиката и управлението на недвижимата собственост;
 • управлението на дирекции, отдели и дейности в държавни и общински администрации във връзка с недвижимата собственост;
 • оценяването на недвижимата собственост;
 • фасилити мениджмънта и др.

Възможности за професионална реализация:
Завършилите специалност „Недвижими имоти и инвестиции” в образователно-квалификационна степен „магистър” могат да развият собствен бизнес или да получат успешна реализация в компании, които управляват недвижима собственост, оценителски фирми, консултантски отдели, проектантски бюра, инвестиционни компании, строителни фирми, дружества със специална инвестиционна цел, банки, застрахователни дружества, пенсионни фондове, държавни, общински и съдебни администрации и неправителствени организации на следните длъжности:

 • управител на собствен бизнес;
 • мениджър на агенция за недвижими имоти, специализирани фирми за управление на недвижима собственост, отдел, звено и др.;
 • мениджър или аналитичен специалист в дирекция, отдел, звено и др.;
 • фасилити мениджър;
 • преподавател в образователен център, средно или висше училище;
 • експерт във фирми, упражняващи финансов контрол на недвижимата собственост, отдел, звено и др.;
 • икономист по недвижима собственост в предприятие, държавни или общински органи, притежаващи недвижима собственост;
 • консултант във фирма по управление на проекти за развитие на недвижимата собственост;
 • сертифициран оценител в банкови и застрахователни дружества или агенции (при получаване на сертификат от оторизиран за целта орган);
 • вещо лице към съдебната система и др.

Магистър по икономика със специалност „Недвижими имоти и инвестиции” може да продължи обучението си и да придобие образователна и научна степен „доктор”.