Строително предприемачество

Faculty
Център за магистърско обучение
Duration
1 година; 1.5 години
Language
Български
Mode of study
Редовно

Специални дисциплини:

 • Управление на инвестиционния процес
 • Урбанистика
 • Ценообразуване в строителството

Специализиращи дисциплини:

 • Изследвания на строителния пазар
 • Строително предприемачество
 • Управление на земята за строителство
 • Инвестиционен анализ
 • Управление на заплатите
 • Оценяване на недвижими имоти
 • Магистърски семинар
 • Изследване на операциите (избираема)
 • Бизнес преговори (избираема)
 • Обществени поръчки (избираема)

Очаквани знания и умения, след придобиване на квалификацията:
Основна цел на обучението в специалност „Строително предприемачество” е да осигури високо качество на висше икономическо образование на студентите в областта на  строителното предприемачество и да им гарантира ефективно кариерно развитие. В процеса на обучение студентите от специалност „Строително предприемачество” в образователно-квалификационна степен „магистър” придобиват задълбочена теоретична и специализирана подготовка по специалността в следните направления:

 • теоретични и практически проблеми в областта на строителното предприемачество;
 • стратегическо управление на предприятията, извършващи проектантска, консултантска, строително-монтажна и други съпътстващи дейности;
 • стратегическо управление на инвестициите и иновациите;
 • проучване на пазара и управление на продажбите на строителна продукция;
 • управление на земята за строителство;
 • научноизследователска и научно-приложна дейност.

Възможности за професионална реализация:
Завършилите специалност „Строително предприемачество” в образователно-квалификационна степен „магистър” могат да развият собствен бизнес или да получат успешна реализация в строителни компании, оценителски фирми, консултантски отдели, проектантски бюра, инвестиционни компании, дружества, инвестиращи в имоти, банки, застрахователни дружества, пенсионни фондове, държавни, общински и съдебни администрации, неправителствени организации и други на следните длъжности:

 • мениджър на предприятие, дирекция, отдел, звено и др.;
 • аналитичен специалист в дирекция, отдел, звено и други (по управление на персонала; по инвестиционна дейност; по управление на проекти; по ценообразуване/ценовик; по логистика/логистик; инвеститорски контрол);
 • експерт или консултант в учреждение/институция, предприятие, отдел, звено и други (по управление на инвестиционни проекти; по публично-частни партньорства; по провеждане на търгове и конкурси в строителството; по управление на частна публична (държавна и общинска) собственост);
 • икономист по строителството в предприятие, държавни и общински органи;
 • сертифициран оценител в банка, застрахователно дружество, агенция или община или на самостоятелна практика (при получаване на сертификат от оторизиран за целта орган).

Магистър по икономика със специалност „Строително предприемачество” може да продължи обучението си и да придобие образователната и научна степен „доктор”.