Глобален търговски бизнес

Faculty
Център за магистърско обучение
Duration
1 година; 1.5 години
Language
Български
Mode of study
Редовно

Специални дисциплини:

 • Основи на търговския бизнес
 • Организация на търговията и управление на търговските операции
 • Планиране и анализ на търговското предприятие

Специализиращи дисциплини:

 • Съвременни форми за търговски бизнес
 • Конкурентоспособност на търговския бизнес
 • Търговска политика на Европейския съюз
 • Международна търговия
 • Магистърски семинар
 • Управление на риска в търговията
 • Маркетингови изследвания
 • Търговска логистика (избираема)
 • Управление на качеството в търговския бизнес (избираема)
 • Контролинг (избираема)
 • Глобализация (избираема)

Очаквани знания и умения, след придобиване на квалификацията:
Обучението в специалност "Глобален търговски бизнес" формира знания и умения по фундаменталните и приложни аспекти на икономиката и управлението на търговията, свързани със съвременните форми на търговския бизнес, разработването на конкурентни стратегии, международната търговия, търговската политика на Европейския съюз, проучването на вътрешните и международни пазари, управлението на риска в търговския цикъл, търговската логистика и контролинга в търговския бизнес, актуалните проблеми на глобализацията, управлението на проекти в рамките на магистърски семинар и др.

Възможности за професионална реализация:
Завършилите специалността могат да осъществяват следните основни функции и дейности, като заемат съответните длъжности в различни направления от средните и висшите равнища на мениджмънта: ръководители на високо равнище в големи фирми, организации, дружества, кооперации, холдинги, министерства; ръководители на големи структурни звена, осъществяващи дейност по: стратегическо планиране, маркетинг, контролинг, организация, координация, управление на човешките ресурси, информационно осигуряване и електронен бизнес и др.; икономическа, организационна и мениджърска дейност в областта на маркетинговите проучвания на пазара и логистиката; управление на отделни страни от дейността на специализираните търговски фирми в т.ч. в малкия и средния бизнес и големите търговски вериги; специалисти и мениджъри във функционалните звена за управление и търговските отдели на предприятия; специалисти и експерти по търговия в сферата на държавната и общинската администрация и неправителствените организации и др.