Логистичен мениджмънт

Faculty
Център за магистърско обучение
Duration
1 година; 1.5 години
Language
Български
Mode of study
Редовно

Специални дисциплини:

 • Снабдителна и производствена логистика
 • Дистрибуционна и транспортна логистика
 • Информационна логистика

Специализиращи дисциплини:

 • Управление на логистични системи
 • Управление на взаимоотношенията с доставчици и клиенти
 • Контролинг в логистиката
 • Международна логистика
 • Управление на вериги на доставка
 • Устойчиво развитие и зелена логистика
 • Магистърски семинар
 • Е-логистика (избираема)
 • Търговска логистика (избираема)
 • Мита и митническа политика  (избираема)

Очаквани знания и умения, след придобиване на квалификацията:
Получават необходимите теоретични знания, за да могат ефективно да управляват реални процеси в компаниите, националното стопанство и в международен план, свързани с движението и трансформирането на материалните и съпътстващите ги информационни, финансови и др. потоци – входящи при снабдяването, вътрешни при трансформирането им в продукти и услуги при производството/операциите и изходящи при дистрибуцията в тяхното единство като логистичен процес.

Придобиват практически умения да управляват процесите във веригите на доставка от източника на материалните потоци до крайния потребител, отчитайки въздействието на логистичните дейности върху околната среда; да интегрират всички операции с материалните и съпътстващите ги потоци във и извън границите на логистичната система; да организират разработването и прилагането на системата на логистичния контролинг в организациите и да управляват логистичната система чрез използване на контролинговата концепция; да регулират двупосочната връзка на логистиката с корпоративната стратегия като източник на конкурентно предимство, както и взаимодействието на логистиката с другите функционални области.

Възможности за професионална реализация:
Завършилите специалност „Логистичен мениджмънт” могат да се реализират на различни равнища на управление в организации от всички сектори на икономиката – производствени предприятия, търговски компании, експортно-импортни, транспортни, спедиторски, складови и консултантски фирми, както и в организации от сектора на услугите (в това число в организации с идеална цел и военното дело). Специалистите по логистика осъществяват интегрираното управление на дейностите в областта на снабдяването, дистрибуцията, обслужването на клиентите, спедицията, транспортната дейност, фирменото и публичното складово стопанство и др. Освен това те са подготвени да продължат обучението си и да придобият образователната и научна степен  “доктор” и да се реализират в сферата на науката, както и да работят като преподаватели по специалните икономически дисциплини във висшите и средни училища.