Корпоративен бизнес и управление

Faculty
Център за магистърско обучение
Duration
1 година; 1.5 години
Language
Български
Mode of study
Редовно

Специални дисциплини:

 • Индустриална икономика
 • Организация на производството и труда
 • Планиране и анализ на предприятието

Специализиращи дисциплини:

 • Корпоративно управление
 • Управление на конкурентоспособността и растежа
 • Управление на човешките ресурси
 • Корпоративно инвестиране
 • Корпоративен контролинг
 • Корпоративна логистика
 • Магистърски семинар
 • Корпоративна култура (избираема)
 • Корпоративни маркетингови стратегии (избираема)
 • Управление на корпоративната интелектуална собственост (избираема)

Очаквани знания и умения, след придобиване на квалификацията:
Акцентира се върху придобиване на задълбоче­ни знания и умения в областта на:

 • корпоративното управление – корпоративни структури, функции и ком­петенции на органите на корпоративното управление, корпоративна кул­тура, социална отговорност и добра корпоратив­на практика;
 • стратегическото управление на корпорациите и на техните подразде­ления – разработване и обосновка на стратегии за корпоративно развитие, корпоративни маркетингови стратегии и други функ­ционални стратегии за развитие на корпорациите и на техните подразделения;
 • тактическото и оперативното управление на корпорациите и на техните подразделения – общо и по основни функции на управлението: логистика, снабдяване, пласмент, маркетинг, иновации, инвестиции, персонал, разходи, финанси, интелектуална собственост, екологично развитие, интернационални връзки и участие в европейската икономическа интеграция и др.

По време на обучението се създават  умения, навици и нагласи за изследователска, управленска и консултантска кариера, за работа в екип, за поема­не на отговорност и вземане на оптимални решения.

Възможности за професионална реализация: 
Учебното съдържание на магистърската програма е ориентирано към подготовката на специалисти с висша квалификация, способни ефективно да работят във всички основни отдели и служби на големите  корпорации и техните подразделения, да организират и администрират дейностите по всички основни бизнес функции, да вземат икономически обосновани управ­ленски решения и да осигуряват необходимите условия за  развитие и просперитет на корпора­циите и техните подразделения (предприятия, заводи, звена на научно-изследователската и развойна дейност и др.).

Те могат да се реализират като аналитични и приложни специалисти и мениджъри  на всички нива на управление на корпорациите и на техните подразделения, в  банки, в институции на държавното и общинско управление, данъчната администрация и социалното осигуряване, в национални и международни консултантски фирми, клъстери и други форми на стратегически съюзи и алианси.