Публични финанси

Faculty
Център за магистърско обучение
Duration
1 година; 1.5 години
Language
Български
Mode of study
Редовно

Специални дисциплини:

 • Публични финанси (обща част)
 • Осигурителни системи и фондове
 • Теория на парите

Специализиращи дисциплини:

 • Управление на държавния дълг
 • Данъчна политика
 • Фондове за пенсионно осигуряване
 • Социално подпомагане
 • Магистърски спецсеминар
 • Публични разходни политики и програми
 • Мита и митнически режими
 • Европейски публични финанси
 • Фискален федерализъм

Очаквани знания и умения, след придобиване на квалификацията:
Обучението в специалност „Публични финанси“ формира знания и умения за: управлението на финансовите дейности в държавни, общински и публични учреждения и администрации; разработване, консултиране, оценка и селекция на национални и общински проектни предложения; консултиране на фирми и граждани относно данъчните и осигурителните им задължения; съобразяване според клиента на най-подходящите и същевременно най-ефективни мерки за социално подпомагане и защита; предлагане пред корпоративни и индивидуални клиенти на най-адекватните продукти по повод осигуряването за допълнителна пенсия.

Възможности за професионална реализация:
Завършилите специалност „Публични финанси“ могат да се реализират професионално в редица европейски институции, системата на Министерството на финансите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството; финансови дирекции и отдели на местните органи на управление, Сметната палата, Националната агенция за приходите; Националния осигурителен институт, Агенция „Митници“; Агенция за социално подпомагане, ДФ „Земеделие“, социално-осигурителни фондове, консултантски фирми, специализирани учебни заведения, висши училища и в научно-изследователски институти. Те могат да заемат следните длъжности:

 • експерти в Министерството на финансите;
 • експерти в Постоянното представителство на България в ЕС;
 • експерти в Европейската комисия и по – конкретно в следните генерални дирекции: „Бюджет“, „ Данъчно облагане и митнически съюз“, „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“, „Земеделие и развитие на селските региони“;
 • експерти в Европейската служба за борба с измамите (OLAF);
 • експерти в управляващите органи и междинните звена на различните оперативни програми, прилагани в България;
 • експерти в Сметната палата;
 • експерти в НАП и нейните териториални дирекции, вкл. като методолози, инспектори и ревизори;
 • експерти в НОИ и неговите териториални поделения;
 • експерти в ДФ „Земеделие“
 • експерти във финансовите дирекции и отдели на местните органи на управление;
 • ръководители на финансови дирекции и служби в публичния сектор;
 • ръководители на бюджетни отдели на централно и общинско равнище;
 • данъчни консултанти;
 • експерти в митнически служби;
 • експерти в планови отдели;
 • съставители, консултанти и оценители на публични инвестиционни, в т.ч. на европейски проекти  и др.

Завършилите специалността могат да продължат обучението си в образователната и научна степен  „доктор“ и да се реализират в сферата на науката, както и да работят като преподаватели по специалните икономически дисциплини във висшите и средни училища.