Счетоводство и контрол

Faculty
Център за магистърско обучение
Duration
1 година; 1.5 години
Language
Български
Mode of study
Редовно

 Специални дисциплини:

 • Финансов контрол
 • Финансов анализ
 • Финансово счетоводство

Специализиращи дисциплини:

 • Счетоводство
 • Счетоводство на капиталовите дружества
 • МСС/МСФО
 • Професионална етика в счетоводството
 • Данъчно облагане
 • Одит
 • Магистърски семинар
 • Финансово-валутни разчети
 • Оценка на риска и вътрешен финансов контрол
 • Трансферно ценообразуване
 • Данъчно-осигурителен процес
 • Бизнескомбинации и консолидации
 • Счетоводство на банките и бюджетните предприятия
 • Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия
 • Управленско счетоводство

Очаквани знания и умения, след придобиване на квалификацията:
Обучението в специалност "Счетоводство и контрол" формира знания и умения за извършване на дейности по текущото счетоводно отчитане, съставяне и анализ на финансови отчети, анализ на риска, осъществяване на финансов контрол, в т.ч. и на одиторски контрол.

Възможности за професионална реализация:
Завършилите специалност "Счетоводство и контрол" получават възможност за широка професионална реализация в страната и чужбина – в сферата на търговията, хотелиерството и туризма, строителството, транспорта, промишлеността, селското стопанство, бюджетната сфера, пенсионното дело, социалната сфера, финансово-контролната система, публичния сектор, финансово-кредитната сфера (банки, финансово-брокерски организации, застрахователни дружества и др.), в министерства, централни ведомства и др. Те могат да работят като:

 • счетоводители (в т.ч. съставители на финансови отчети с право да ги подписват) във всички отрасли и дейности;
 • ръководители на финансово-счетоводни отдели;
 • финансови консултанти и мениджъри;
 • експерти и методолози на счетоводна отчетност и данъчно-осигурителния контрол;
 • финансово-контролни органи (органи по приходите, митнически контролни органи, органи на вътрешния одит, контролни органи на Сметната палата и др.);
 • специалисти и консултанти в български и международни счетоводни и одиторски фирми;
 • ръководители и собственици на предприятия;
 • преподаватели по икономически дисциплини в средното и висшето образование;
 • могат да кандидатстват за придобиване на правоспособност за "дипломиран експерт-счетоводител", както и за докторанти във висши учебни заведения и БАН, след завършване на магистърска степен.