Публичнен мениджмънт и административна власт

Faculty
Център за магистърско обучение
Duration
1 година; 1.5 години
Language
Български
Mode of study
Редовно

Специални дисциплини:

 • Основи на публичната администрация
 • Икономика на публичния сектор
 • Управление на публичните услуги

Специализиращи дисциплини:

 • Управление на проекти в публичния сектор
 • Регионално развитие
 • Управление на публични фондове
 • Публичен кризисен мениджмънт
 • Управление на публичните разходи
 • Управление на персонала в публичната администрация
 • Магистърски семинар
 • ПЧП и търгове (изборна)
 • Управление на промяната (изборна)
 • Мениджмънт на знанието в публичния сектор (изборна)
 • Социални предприятия и социални иновации (изборна)

Очаквани знания и умения, след придобиване на квалификацията:
Обучението в специалност "Публичнен мениджмънт и административна власт" формира знания  относно ролята и системите, чрез които публичната администрация влияе върху  процесите в съвременното общество. Успоредно с общото учение за държавността, се придобиват знания и умения за упражняването на държавната власт, управлението на различните териториални системи, административното обслужване, работата в социалния сектор и управлението на публични институции..

Възможности за професионална реализация:
Завършилите специалност "Публичнен мениджмънт и административна власт" получават възможност за широка професионална реализация – висши административни органи, министерства и ведомства, областни и общински администрации, в сферата на образованието, здравеопазването, социалните дейности, в контролни и бюджетни организации, в национални и регионални агенции, национални и международни публични структури. Те могат да работят като:

 • висши ръководители;
 • директори на дирекции;
 • ръководители на отдели;
 • консултанти и специалисти;
 • държавни и главни експерти;
 • младши експерти и администратори;
 • специалисти и консултанти в международни публични организации;
 • служители и специалисти в неправителствени организации;
 • преподаватели по  специализирани дисциплини в средното и висшето образование.