Мениджмънт на човешките ресурси

Faculty
Център за магистърско обучение
Duration
1 година; 1.5 години
Language
Български
Mode of study
Редовно

Специални дисциплини:

 • Организационно поведение
 • Предприемачество и МСБ
 • Планиране и прогнозиране

Специализиращи дисциплини:

 • Формиране и мотивация на човешките ресурси
 • Количествени методи за анализ и информационни системи на мениджмънта на човешките ресурси
 • Стратегически мениджмънт на човешките ресурси
 • Трудово право
 • Мениджмънт на знанието
 • Мениджмънт на трудовото представяне, възнаграждение, компенсации и култура
 • Магистърски семинар
 • Икономика на персонала (изборна)
 • Мениджмънт на таланта (изборна)
 • Осигурителни системи (изборна)
 • Практикум по човешки ресурси (изборна)

Очаквани знания и умения, след придобиване на квалификацията:
Обучението в специалност „Мениджмънт на човешките ресурси“ има за цел да формира солидна теоретична подготовка с подчертано практическа насоченост. То дава специфични знания и умения за извършване на дейности, свързани с планирането, формирането, обучението, развитието, кариерата, оценяването, възнаграждаването и взаимоотношенията с хората в организацията. Специално внимание е отделено на стратегическото управление на човешките ресурси, трудово-правните отношения, създаването и използването на информационни системи, свързани с МЧР, ефективната мотивация на служителите. Предвиден е практикум, който дава възможност както за регулярни срещи с мениджъри и специалисти по човешки ресурси, работещи във водещи български фирми, така и с представители на Българската асоциация за управление на хора..

Възможности за професионална реализация:
Завършилите специалност "Мениджмънт на човешките ресурси" получават възможност за широка професионална реализация в страната и чужбина. С придобитите знания и умения, те могат да бъдат успешни в институции на държавната и местна власт, фондации, частни български и международни компании в сферата на търговията, хотелиерството и туризма, строителството, транспорта, промишлеността, селското стопанство и др. Могат да работят като:

 • мениджъри по човешки ресурси;
 • специалисти по човешки ресурси;
 • ръководители на консултантски фирми по човешки ресурси;
 • независими консултанти;
 • ръководители и собственици на фирми;
 • ръководители, специалисти и експерти в звена по кариерно развитие; 
 • преподаватели по икономически дисциплини в средното и висше образование;
 • могат да кандидатстват за докторанти във висши учебни заведения и БАН, след завършване на магистърска степен.