Социални изследвания и консултиране

Faculty
Център за магистърско обучение
Duration
1 година; 1.5 години
Language
Български
Mode of study
Редовно

Специални дисциплини:

 • Социална антропология
 • Историята и социалните изследвания
 • Икономическа социология и психология

Специализиращи дисциплини:

 • Методология и организация на социалните и бизнес изследвания
 • Количествени методи в социалните и бизнес изследвания
 • Информационни технологии в социалните и бизнес изследвания
 • Извадкови практики в социалните и бизнес изследвания
 • Качествени методи в социалните и бизнес изследвания
 • Иконометрия
 • Магистърски семинар
 • Политически изследвания (избираема)
 • Фондонабиране и проекти (избираема)

Очаквани знания и умения, след придобиване на квалификацията:
Обучението в специалност "Социални изследвания и консултации" формира знания и умения за прилагане на статистически и социологически теоретични модели за изследване на процесите и явленията при функционирането и развитието на обществото. Осигурява компетентност за подготовка и осъществяване на изследователски проекти, касаещи социалните и бизнес проблеми; компетентност за провеждане на емпирични изследвания; компетентност за анализиране и интерпретиране на информация от социални и бизнес изследвания и подготовка  на научни продукти..

Възможности за професионална реализация:
Магистърската програма "Социални изследвания и консултации" има за цел да подготви изследователи и специалисти в областите на икономиката и свързаните с нейните функции други сфери и области на обществения живот и разработването на управленски политики с широк хоризонт на приложение. Завършилите специалността  се подготвят да осъществяват изследователски проекти за социални и бизнес проблеми. Те могат да работят в::

 • изследователски звена на социални организации или профилирани агенции за проучвания;
 • академични институти;
 • медии и неправителствени организации;
 • рекламни агенции и административни структури;
 • да участват в мултидисциплинарни проекти, които налагат изследователска дейност.