Бизнес информационни системи

Faculty
Duration
Language
Mode of study

Специални дисциплини:

 • Уеб технологии
 • Основи на информационните системи
 • Компютърни архитектури и мрежи

Специализиращи дисциплини:

 • Основи на информационните системи;
 • Операционни системи;
 • Алгоритми и програмиране;
 • Компютърни мрежи и комуникации;
 • Компютърни архитектури;
 • Дизайн на информационни системи;
 • Бази данни;
 • Приложно програмиране;
 • Уеб технологии;
 • Софтуерен бизнес;
 • Бизнес интелигентни системи;
 • Планиране и управление на информационни системи за сигурност;
 • ИТ проектен мениджмънт.

Очаквани знания и умения, след придобиване на квалификацията:
Обучението в специалност "Бизнес информационни системи" формира знания и умения в областта на информационните технологии, системи и техните приложения. В програмата особено ударение се поставя върху развитие на способностите за анализ на предметната област, разработване, поддържане и развитие на информационни системи за бизнес приложения, основани на авангардни софтуерни и хардуерни решения. Студентите придобиват професионални умения за приложение на съвременни методи и средства за изграждане на приложения и тяхната интеграция.

Възможности за професионална реализация:
Завършилите специалност "Бизнес информационни системи" могат да се реализират в стопански, финансови и нестопански организации, като:

 • разработчици на системи за управление на фирмите,
 • системни анализатори,
 • мениджъри на ИТ проекти,
 • бизнес анализатори,
 • специалисти по внедряване, поддържане и развитие на информационни системи за крайните потребители,
 • системни администратори,
 • консултанти по услуги за клиенти,
 • специалисти по електронен бизнес,
 • маркетинг и мениджмънт на софтуерни и информационни продукти,
 • преподаватели и др.

Завършилите магистърската програма могат да продължат обучението си като докторанти в Икономически университет – Варна или в други университети у нас и в чужбина.