Бизнес икономика

Faculty
Център за магистърско обучение
Duration
1 година; 1.5 години
Language
Български
Mode of study
Редовно

Специални дисциплини:

 • Операционен мениджмънт
 • Предприемачество
 • Бизнес оценяване

Специализиращи дисциплини:

 • Търговска политика
 • Мениджмънт на публичните дружества
 • Управление на международни програми и проекти
 • Организация на бизнес консултантската дейност
 • Антикризисно управление на бизнеса
 • Маркетинг на бизнес организациите
 • Магистърски семинар
 • Обществени поръчки (избираема)
 • Информационни системи и Е-бизнес (избираема)
 • Изследване на операциите (избираема)
 • Бизнес преговори (избираема)

Очаквани знания и умения, след придобиване на квалификацията:
В съответствие с мисията и образователните цели на Икономически университет – Варна, основната цел на обучението по специалност „Бизнес икономика” в образователно-квалификационна степен „магистър” е да осигури високо качество на висше икономическо образование на студентите в областта на бизнес икономиката, което е гарант за успешна професионална реализация.

В процеса на обучение студентите от специалност „Бизнес икономика” придобиват задълбочена научно-теоретична и специализирана подготовка по специалността в следните направления:

 • теоретични и практически проблеми в областта на бизнес икономиката;
 • мениджмънт и маркетинг на бизнес организациите;
 • проучване на пазара, управление на продажбите и търговска политика;
 • антикризисно управление, бизнес консултиране и преговори;
 • разработване и управление на международни бизнес програми и проекти;
 • информационни системи, електронен бизнес и други области на бизнеса;
 • развиват способности за адаптация в условията на социални, икономически и технологични промени.

Възможности за професионална реализация:
В резултат на обучението студентите придобиват знания, умения, професионални и лични компетенции, съгласно Националната квалификационна рамка. Завършилите специалност „Бизнес икономика” в образователно-квалификационна степен „магистър” могат да развият собствен бизнес или да получат успешна реализация в бизнес организации в областта на индустрията, търговията, услугите и други бизнес сектори на икономиката, публични администрации на министерства, областни управители, общини, кметства, както и в учебни, научни и обществени организации. Те биха могли да заемат следните длъжности:

 • мениджър в частни и публични бизнес организации, независимо от тяхната секторна принадлежност и форма на собственост;
 • бизнес анализатор на процеси и дейности в предприятието;
 • специалист в областта на оперативното управление на икономическите процеси;
 • икономическа, организационна и управленска дейност в областта на проучванията на пазара;
 • длъжности в консултантски организации и икономически отдели на големи корпорации;
 • специалист и експерт по икономика в сферата на държавната и общинската администрация, неправителствени организации и др.

Магистър по икономика по специалност „Бизнес икономика” може да продължи обучението си и да придобие образователна и научна степен „доктор”.