Корпоративни финанси

Faculty
Център за магистърско обучение
Duration
1 година; 1.5 години
Language
Български
Mode of study
Редовно

Специални дисциплини:

 • Основи на корпоративните финанси
 • Финансови инвестиции
 • Банкови сделки

Специализиращи дисциплини:

 • Мениджмънт на банковите корпорации
 • Финансова стратегия на корпорацията
 • Корпоративно ръководство
 • Дългосрочно финансиране на корпорациите
 • Магистърски семинар
 • Финансови деривати
 • Корпоративен контролинг
 • Корпоративно застраховане
 • Капиталово бюджетиране

Очаквани знания и умения, след придобиване на квалификацията:
Обучението в специалност „Корпоративни финанси“ формира знания и умения за финансовото управление на корпорациите, включително такива свързани с: планирането, организирането, ръководството и контрола на финансовата дейност в корпорациите; разработването и прилагането на различни финансови стратегии и системи за корпоративно ръководство; управлението на дългосрочното финансиране и инвестиции; корпоративния контролинг; управлението на фирмените рискове, включително чрез използването на застрахователни продукти и деривативни инструменти.

Възможности за професионална реализация:
Завършилите специалност „Корпоративни финанси“ могат да се реализират професионално във финансовите отдели и служби на фирми, банки, застрахователни компании, инвестиционни фондове,   а също и в други небанкови финансови институции – инвестиционни посредници, финансово-брокерски къщи, фондови борси, лизингови и други финансови компании, в международни консултантски фирми, клъстери и други форми на стратегически съюзи и алианси. Те могат да работят като:

 • корпоративни финансови мениджъри;
 • специалисти  по финансово планиране;
 • специалисти по управление на инвестициите;
 • специалисти по преструктуриране на капитала, поглъщания, сливания;
 • финансови анализатори;
 • кредитни експерти;
 • кеш мениджъри;
 • кредитни мениджъри;
 • риск-мениджъри;
 • контролинг-мениджъри;
 • финансови консултанти;
 • застрахователни агенти и брокери.

Завършилите специалността могат да продължат обучението си в образователната и научна степен  „доктор“ и да се реализират в сферата на науката, както и да работят като преподаватели по специалните икономически дисциплини във висшите и средни училища.