Екоикономика

Faculty
Duration
Language
Mode of study

Специални дисциплини:

 • Основи на екоикономиката;
 • Икономика на природните ресурси;
 • Екология и устойчиво развитие;
 • Технологии за опазване на околната среда;
 • Устойчиво управление на поземлените ресурси;
 • Финанси и инвестиции в екологични практики;
 • Зелени работни места;
 • Екологичен маркетинг;
 • Интегриран мениджмънт на околната среда;
 • Екопредприемачество;
 • Управление на екоиновациите;
 • Интегрирана екологична оценка и др.

Очаквани знания и умения, след придобиване на квалификацията:

В обучението на бакалаври по икономика със специалност "Екоикономика" е акцентирано върху теоретичната и практико-приложната подготовка. Фундаменталните дисциплини запознават студентите с основните функционални области на икономическото знание. Студентите придобиват умения за решаване на икономически, организационни и управленски въпроси в сферата на опазването на околната среда, използването на природни ресурси, негативни въздействия и замърсяване на околната среда и внедряване на екологични стандарти.

Възможности за професионална реализация:

В резултат на обучението си по специалност "Екоикономика", завършилите специалността бакалаври ще могат да се реализират като:

 • Мениджъри по управление на екологична инфраструктура на различни нива на управление в публичния сектор;
 • Предприемачи в различни сектори на икономиката осъществяващи екологични бизнес-проекти.
 • Специалисти по публично-частно концесиониране на природните ресурси;
 • Мениджъри и консултанти по оценка и управление на екологични проекти;
 • Консултанти и контрольори на системата за управление на качеството на околната среда (заложено в международния стандарт за системи за управление на околната среда ИСО -14001);
 • Оценители на земеделски земи и биологични фондове в различни консултантски и други фирми;
 • Специалисти – връзки с обществеността по проблемите на околната среда в различните бизнес организации;
 • Експерти в Министерството на земеделието и горите, Министерството на околната среда и водите и др.;
 • Експерти по екологични проблеми в неправителствени, браншови и други организации и съюзи и др.

Завършилите бакалавърската програма могат да продължат обучението си като магистри и по-късно като докторанти във висшите училища или други научно-изследователски звена у нас и в чужбина.