Аграрен бизнес

Faculty
​Стопански факултет
Duration
4 години
Language
Български
Mode of study
Редовно

Специални дисциплини:

 • Основи на земеделието
 • Технологии в животновъдството
 • Технологии в растениевъдството
 • Управление на механизираната дейност в селското стопанство
 • Мениджмънт и организация на аграрното предприятие
 • Аграрно предприемачество
 • Аграрни информационни системи
 • Световно селско стопанство
 • Труд и трудови отношения в аграрния бизнес
 • Финансови взаимоотношения в аграрния бизнес
 • Цени и ценообразуване
 • Аграрен маркетинг
 • Нетрадиционни дейности и др.

Очаквани знания и умения, след придобиване на квалификацията:
В процеса на обучение по специалност „Аграрен бизнес“ се формират знания, умения и професионални компетенции в икономическата област, технологиите, организацията, маркетинга и мениджмънта на аграрния бизнес, спецификите на управлението на поземлените, трудовите и финансовите ресурси на микро и на макро равнище.

Възможности за професионална реализация:
Подготовката на студентите в тази специалност позволява да се реализират като:

 • експерт-икономисти или управители в земеделски и аграрни предприятия;
 • експерт-икономисти или специалисти в отдели и звена на аграрните предприятия;
 • eксперт-икономисти, експерти и други в държавни и в общински институции, свързани с аграрния сектор;
 • експерт-икономисти в други стопански образувания, консултанти по икономика и управление на аграрните предприятия и др.