Логистика

Faculty
​Стопански факултет
Duration
4 години
Language
Български
Mode of study
Редовно

Специални дисциплини:

 • Основи на логистиката;
 • Маркетингови изследвания в логистиката;
 • Логистика на снабдяването;
 • Производствена логистика;
 • Дистрибуционна логистика;
 • Складова логистика;
 • Транспортна логистика;
 • Информационна логистика;
 • Обслужване на клиентите и др.

Очаквани знания и умения, след придобиване на квалификацията:
Студентите придобиват знания и умения да разработват политиката и стратегията на фирмите по осигуряване на доставката на необходимите стоки и услуги на заявилите и търсещи ги на пазара купувачи. Получават необходимата квалификация да осъществяват пазарни и финансови анализи, да разработват и обосновават бизнес планове и проекти, да оценяват инвестиционни решения и т.н.

Възможности за професионална реализация:
Завършилите образователно-квалификационната степен "бакалавър" на специалност "Логистика" могат успешно да се реализират в практиката като:

 • организатори и мениджъри на различните равнища на управление в организации от всички обществени и икономически сектори – производствени предприятия, търговски компании и обекти, експортно-импортни, транспортни, спедиторски, складови и консултантски фирми, както и в организации от сектора на услугите, в това число и в организации с идеална цел и военното дело;
 • конкретни области на реализация на специалистите по логистика са: снабдяване, управление на производствени и непроизводствени операции, дистрибуция, обслужване на клиенти, спедиция, транспорт, фирмено и публично складово стопанство, опаковане, митническо обслужване, управление на качеството, рециклиране на отпадъци и вторични материални ресурси;
 • на по-високите равнища на управление специалистите по логистика организират и координират интегрираното реализиране и управление на посочените области.