Индустриален бизнес и предприемачество

Faculty
​Стопански факултет
Duration
4 години
Language
Български
Mode of study
Редовно

Специални дисциплини:

 • Предприемачество;
 • Маркетингови проучвания в индустрията;
 • Индустриална икономика;
 • Операционен мениджмънт;
 • Бизнес планиране на предприятието;
 • Управление на малкия бизнес;
 • Управление на разходите и ценообразуване;
 • Икономически анализ на предприятието;
 • Управление на персонала и организация на труда;
 • Финансов мениджмънт;
 • Търговски марки и реклама;
 • Управление на иновациите;
 • Управление на инвестициите и др.

Очаквани знания и умения, след придобиване на квалификацията:
В рамките на четиригодишната бакалавърска програма студентите в специалност „Индустриален бизнес и предприемачество“ придобиват знанията, необходими за създаването, развитието и управлението на успешно предприятие. Научават се как да идентифицират възможностите на пазара, да създават и успешно да прилагат иновативни решения за тяхното най-добро използване. Те умеят да поставят цели и да управляват ресурсите на компанията за тяхното постигане. Могат да идентифицират и оценяват рисковете, пред които се изправя бизнесът, и знаят как да се справят с тях.

Възможности за професионална реализация:
Завършилите специалността могат да работят:

 • в големи, средни и малки индустриални предприятия, в български и международни корпорации
 • като оперативни, функционални и линейни мениджъри, приложни и аналитични специалисти;
 • като предприемачи, управляващи свои собствени фирми;
 • в бизнес инкубатори, клъстери и бизнес мрежи;
 • като търговски посредници, дистрибутори и др.
 • в инвестиционни дружества и фондове и в консултантски компании;
 • в банки и в други финансови институции като функционални, програмни и оперативни ръководители;
 • на всички равнища на управление в държавната и в общинската администрации;
 • в научно-изследователски организации;
 • в организациите на гражданското общество.