Недвижими имоти и инвестиции

Faculty
​Стопански факултет
Duration
4 години
Language
Български
Mode of study
Редовно

Специални дисциплини:

 • Икономически основи на недвижимата собственост;
 • Строително проектиране и технологии;
 • Управление на инвестиционния процес;
 • Ценообразуване в строителството;
 • Урбанизационен икономикс;
 • Урбанистика;
 • Управление на недвижимата собственост;
 • Комунално стопанство и благоустройство;
 • Местно управление и самоуправление;
 • Управление на персонала;
 • Вещно право;
 • Финансиране на недвижимата собственост;
 • Иновации в строителството;
 • Бизнес оценяване;
 • Фасилити мениджмънт и др.

Очаквани знания и умения, след придобиване на квалификацията:
Студентите придобиват широк обем от знания, свързани с фундаментална подготовка по теоретичните основи на пазарната икономика, специална подготовка в областта на недвижимите имоти и инвестициите, практически умения за прилагане на теоретичните знания при сделки с недвижими имоти, управление на агенции за недвижими имоти, управление на дирекции, отдели и дейности, които са отговорни за недвижими имоти, фасилити мениджмънт, оценяване на недвижими имоти, оценка на проекти за инвестиране в недвижими имоти, управление на проекти за създаване на недвижими имоти.

Възможности за професионална реализация:
Завършилите специалността могат да развият собствен бизнес в областта на недвижимите имоти или да получат успешна реализация на ръководни и експерти длъжности в компании, притежаващи недвижими имоти, лицензирани консултантски фирми, проектантски бюра, инвестиционни компании, дружества, инвестиращи в имоти, банки, застрахователни дружества, пенсионни фондове, държавни, общински и съдебни администрации и неправителствени организации на следните длъжности:

 • мениджър на агенция за недвижими имоти, отдел, звено и др.;
 • аналитичен специалист в дирекция, отдел, звено и др.;
 • фасилити мениджър;
 • аналитичен специалист в областта на фасилити мениджмънта;
 • преподавател в средно или висше училище;
 • учител в средно училище или лицензиран образователен център;
 • експерт във фирми, упражняващи финансов контрол на недвижими имоти;
 • икономист по недвижими имоти  в предприятие, държавен или общински орган, притежаващи недвижима собственост;
 • консултант във фирма по управление на проекти за развитие на недвижима собственост;
 • лицензиран оценител в банка, застрахователно дружество или агенция (при получаване на лиценз от оторизиран за целта орган).