Икономика и търговия

Faculty
​Стопански факултет
Duration
4 години
Language
Български
Mode of study
Редовно

Специални дисциплини:

 • Въведение в търговския бизнес;
 • Търговски мениджмънт;
 • Психология на търговията;
 • Борсова търговия;
 • Външна търговия;
 • Търговия с интелектуални продукти;
 • Логистика;
 • Управление на продажбите;
 • Търговско предприемачество;
 • Търговско право;
 • Хотелиерство и ресторантьорство;
 • Бизнес комуникации;
 • Електронна търговия
 • Планиране и анализ на търговската дейност;
 • Търговска реклама;
 • Управление на малкия бизнес.

Очаквани знания и умения, след придобиване на квалификацията:
Обучението по специалността предоставя задълбочени теоретични и практически познания и висока квалификация по фундаментални и приложни аспекти на икономиката със специализация в областта на търговията с потребителски и индустриални продукти, търговията на едро и дребно, международната търговия. Студентите от специалността придобиват знания и умения в областта на икономиката, мениджмънта, логистиката и маркетинга в търговията, организацията и технологията на търговските процеси; финансово-счетоводните и правните аспекти на търговския бизнес; разработването и реализирането на стратегии за развитие на бизнеса; извършването на икономически и пазарни анализи; обосновката на бизнес планове за създаване на собствен бизнес; икономическата оценка на инвестиционни проекти, характера и особеностите на отделните подотрасли и сектори на търговията (вкл. електронната търговия), търговското предприемачество, управлението на продажбите, търговската реклама, хотелиерството и ресторантьорството, борсовата търговия и др.

Възможности за професионална реализация:
Завършилите специалността могат да се реализират в няколко направления:

 • в различните равнища на мениджмънта в специализираните фирми за търговия, в това число в големите търговски вериги и малкия и среден бизнес;
 • да заемат изпълнителски и ръководни длъжности в стратегическото и оперативното управление на всички безнес единици, независимо от тяхната отраслова принадлежност и форма на собственост;
 • да работят като експерти и мениджъри по търговия, продажби, маркетинг, логистика;
 • да осъществяват функциите на търговски и борсови посредници, агенти, дистрибутори, представители, аналитици, консултанти и др.
 • да стартират успешно самостоятелен търговски бизнес в различни сектори на икономиката.