Застраховане и осигуряване

Faculty
Финансово-счетоводен факултет
Duration
4 години
Language
Български
Mode of study
Редовно

Специални дисциплини:

 • Икономика на застрахователното предприятие;
 • Морско и карго застраховане;
 • Застрахователно договорно право;
 • Основи на социалното осигуряване;
 • Публично пенсионно осигуряване;
 • Мениджмънт на частните пенсионни фондове;
 • Здравноосигурителни системи;
 • Управление на човешките ресурси в застраховането и осигуряването;
 • Застрахователно и осигурително счетоводство;
 • Управление на инвестициите в застраховането и осигуряването;
 • Финансов мениджмънт и управление на риска;
 • Банково дело;
 • Бизнес комуникации и преговори;
 • Английски език (ниво B1, B2, C1).

Очаквани знания и умения, след придобиване на квалификацията:
Учебният план е съставен така, че освен общоикономическата и специализирана подготовка, студентите придобиват задълбочена правна грамотност, чуждоезикови познания, комуникационни и презентативни умения. Курсът на обучение по специалността завършва с „Практикум“, който има за цел да направи по-плавен прехода на студентите от университета към бизнеса.

Възможности за професионална реализация:
Завършилите специалност „Застраховане и осигуряване” могат да намерят успешна професионална реализация като:

 • мениджъри на застрахователни и осигурителни компании;
 • служители във фронт- и бек-офиси на застрахователни предприятия, пенсионни фондове и дружества за осигуряване срещу безработица;
 • контролни органи в службите за вътрешен одит на частните застрахователи и осигурители;
 • лицензирани застрахователни брокери и агенти;
 • риск мениджъри на предприятия от реалния сектор (външно-търговски фирми, строителни компании, индустриални предприятия и др.);
 • инспектори в Националния осигурителен институт, Агенцията по заетостта, Националната здравноосигурителна каса, Агенцията за социално подпомагане и други държавни институции;
 • служители в специализираните отдели и дирекции на Комисията за финансов надзор;
 • специалисти по продажби на комбинирани финансови продукти в търговски банки и небанкови финансови институции;
 • експерти в отделите по социална закрила и финансиране на социалните дейности на общински и областни администрации и др.