Мениджмънт на свободното време

Faculty
Колеж по туризъм
Duration
3 години
Language
Български
Mode of study
Редовно

Специални дисциплини:

 • Въведение в туризма
 • Пътнически агенции и транспорт в туризма
 • Индустрия на свободното време
 • Екскурзоводство
 • Компютърни системи в пътническите агенции и туризма
 • Учебна практика – маршрутна практика на чужд език
 • Учебна практика – практика в центрове на  свободното време
 • Анимация в туризма

Очаквани знания и умения, след придобиване на квалификацията:
Познания по история, география, археология, етнография, лингвостранознание, по маркетинг на свободното време и туризма, по управление на дейности и направления в индустрията на свободното време и туризма  като културни, спортни, развлекателни дейности, туроператорска и информационна дейност, екскурзоводство, анимация, туристическо информационно обслужване, специализирани занимания с деца и младежи, забавления в центрове за търговия и свободно време и туристически комплекси.

Умения да ръководят звена, сектори и екипи за обслужването на клиенти за екскурзоводска и анимационна дейност, да разработват, оферират, рекламират и да продават продуктите на свободното време и туристическите продукти на пазара, да планират, калкулират и организират туристически пътувания с обща цена, да планират, прилагат и контролират технологичните процеси в индустрията на свободното време в областта на културата, спорта, развлеченията и туризма, да полагат грижи за клиентите като прилагат стандарти и системи за управление на качеството, да използват комуникационна и информационна техника, технологии и компютърни информационни системи в развлекателни и рекреационни центрове, туроператорски фирми, за комуникация на два или три чужди езика, за създаване на качествен анимационен продукт, да водят отчетност и счетоводни операции.

Възможности за професионална реализация:
Работа в туристически фирми, обекти и комплекси и заемане на ръководни позиции на средно и низово равнище като:

 • мениджър на културно-информационен, спортен, развлекателен, рекреационен център;
 • мениджър в звена на общински структури и неправителствени организации за детски и младежки дейности и спорт;
 • офис мениджър и агент по продажбите в туристически агенции и представителства на туроператори
 • екскурзовод-аниматор
 • организатор на свободното време в атракционни обекти и хотелски комплекси
 • организатор на туристически, спортни, културни, конгресно-конферентни и други специални събития
 • преводач-придружител и др.