Бизнес икономика

Faculty
​Стопански факултет
Duration
4 години
Language
Български
Mode of study
Редовно

Специални дисциплини:

 • Предприемачество;
 • Цени и ценообразуване;
 • Операционен мениджмънт;
 • Търговско право;
 • Бизнес диагностика;
 • Бизнес планиране;
 • Управление на човешките ресурси;
 • Финансиране на бизнеса;
 • Стопанска логистика;
 • Бизнес статистика;
 • Инвестиции и инвестиционен процес;
 • Управление на продажбите;
 • Бизнес оценяване.

 

Очаквани знания и умения, след придобиване на квалификацията:
Студентите придобиват знания и умения по проблемите на икономиката, мениджмънта, логистиката и маркетинга; организацията и технологията на процесите в бизнес организацията; финансово-счетоводните и правните аспекти на бизнеса; разработването и реализацията на стратегии за развитие на бизнеса; извършването на икономически и пазарни анализи; обосновката на бизнес проекти за създаване на собствен бизнес; икономическата оценка на инвестиционни проекти; характера и особеностите на отделните сектори, подсектори и раздели на икономическите дейности и др.

Възможности за професионална реализация:
Завършилите специалност "Бизнес икономика" в образователно-квалификационна степен "бакалавър" могат да развият собствен бизнес или да получат успешна реализация в бизнес организации в областта на индустрията, търговията, услугите и други бизнес сектори на икономиката, публични администрации на министерства, областни управители, общини, кметства, както и в учебни, научни и обществени организации. Те биха могли да заемат длъжности като:

 • управител на собствен бизнес;
 • директор, управител, председател, мениджър, началник отдел в различни бизнес предприятия, независимо от тяхната секторна принадлежност и форма на собственост;
 • бизнес анализатор на процеси и дейности във фирмата;
 • специалист във функционалните звена за управление на предприятия;
 • специалисти и експерти по икономика в сферата на държавната и общинската администрация и неправителствените организации и редица др.