Правила за подбор на студенти за участие в програми за обучение с цел придобиване на двойна диплома в ОКС „бакалавър“ в Икономически университет – Варна

Чл. 1. Правилата за подбор на студенти за участие в програми за обучение с цел придобиване на двойна диплома в ОКС „бакалавър“ по договори с чуждестранни висши училища се основават на действащия Правилник на ИУ–Варна, Наредбата за дейността по международното сътрудничество в ИУ– Варна, Правилата за управление на програма „Еразъм+” и програма CEEPUS в Икономически университет – Варна и условията на двустранния договор.

Чл. 2. Право на участие в програми за обучение с цел придобиване на двойна диплома в ОКС „бакалавър“ съгласно договори с чуждестранни висши училища имат студенти, които отговарят на следните критерии:

  1. студенти, които към момента на започване на мобилността имат завършени четири семестъра в системата на висшето образование;
  2. студенти, които владеят много добре езика, на който ще се осъществява обучението в приемащата държава, удостоверено със сертификат, съответстващ на B2 от Европейската езикова рамка, езиков тест или оценка от матура по съответния език;
  3. студенти, чиито среден успех от обучението до момента, включително последния завършен семестър от текущата година е не по-нисък от Много добър (4,50);

Чл. 3. Кампанията по кандидатстване и подбор на студенти за участие в програми за придобиване на двойна диплома в ОКС „бакалавър“ се организира и осъществява от отдел „Международно сътрудничество” (МС).

Чл. 4. Класирането за програми за обучение с цел издаване на двойна диплома в ОКС „бакалавър“ се извършва на основата на състезателен бал, който се образува от сбора на:

  1. средния успех от обучението на студента за съответната образователно квалификационна степен, за която е записан в ИУ – Варна, включително последния завършен семестър от текущата година;

и

2. средната оценка от:

 2.1. писмената работа и устния тест за проверка на езиковите познания или

 2.2. оценка от езиков сертификат, съответстващ на ниво B2 от Европейската езикова рамка или

 2.3. оценка от матурата по съответния чужд език, с който студентът кандидатства.

Чл. 5. Подборът на студентите за участие в програми за обучение с цел издаване на двойна диплома в ОКС "бакалавър" се извършва от Централната комисия по програма "Еразъм+".

Чл. 6. (1) При подбора се включват до 2 резерви, които се вписват в протокола за селекция. Подписаният от членовете на комисията протокол се предава в отдел „Международно сътрудничество”.

(2) Отдел МС предоставя формулярите на селектираните студенти, и ги изисква попълнени и подпечатани до 30 май за текущата година, отнасящи се мобилност за следващата академична година.

(3) Попълнените според изискванията формуляри се изпращат от студентите в два екземпляра до приемащия университет за одобряване на заявената програма за обучение и за подпис на съответните факултетни и университетски координатори.

(4) Всеки университет получава по един екземпляр от формулярите (или сканирано копие).

Чл. 7. Студентите организират самостоятелно пътуването до страната, за която са селектирани и обратно и се ангажират с визовите въпроси.

Чл. 8. Студентите не дължат такси за обучението в приемащата институция.

Чл. 9. За неуредените в настоящите правила въпроси се прилагат условията на действащите двустранни договори.