Процедура за кандидатстване

 1. Кандидат-докторантът изпраща до отдел "Научноизследователска дейност и докторантура" необходимата информация: сфера на научни интереси, предходно образование и езици, които владее, на адрес: doktoranti@ue-varna.bg или nidd@ue-varna.bg.
 2. Служител на отдел "Научноизследователска работа и докторантура" оценява възможностите за зачисляване на кандидат-докторанта като съгласува със съответната катедра темата или направлението, към което той проявява интерес и се свързва с кандидата.
 3. При възможност за зачисляване на кандидат-докторанта, той изпраща сканирани копия на своите документи за предварителен преглед до сектор "Чуждестранни студенти" на адрес: foreign_students@ue-varna.bg. Сканират се всички страници на документите включително печатите.
 4. След одобрение от страна на сектор "Чуждестранни студенти" кандидат-докторантът подготвя целия пакет документи и ги изпраща по пощата в оригинал на адрес:

Сектор "Чуждестранни студенти"
Отдел "Международно сътрудничество"
Икономически университет - Варна
бул. "Княз Борис I" 77
9002, Варна, България

 1. След получаване на оригиналните документи служител на сектор "Чуждестранни студенти" придвижва документите към Комисията по признаване на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища. Комисията отправя официално запитване до учебното заведение, издало дипломата за ОКС "Магистър", за да провери нейната легитимност. В случай, че не бъде получен отговор, запитването се пренасочва към Национален център за информация и документация (НАЦИД). Процедурата по признаване на придобитото висше образование може да отнеме от две седмици до няколко месеца в зависимост от бързината, с която бъде потвърдена легитимността на дипломата. Таксата за признаване на придобитото висше образование е 200 лв. (103 евро) и следва да бъде заплатена преди стартиране на процедурата. Таксата може да бъде платена в брой в ИУ-Варна или по банкова сметка.
 2. В случай, че докторантът желае да се обучава в задочна или самостоятелна форма не е необходимо издаването на виза тип D и може да се пристъпи към зачисляване в докторантура. За целта кандидатът следва да представи идеен проект на дисертация, който се обсъжда от съответната катедра и се взема решение за зачисляването на докторанта.
 3. В случай, че кандидат-докторантът желае да се обучава в редовна форма и е необходимо издаването на виза тип D след вземане на решение за признаване на дипломата за висше образование документите на кандидата се придвижват за одобрение в Министерство на образованието и науката. Срокът за разглеждане на документите и получаване на отговор от МОН е от две седмици до един месец.
  1. При положителна резолюция на кандидатурата МОН издава удостоверение, необходимо при кандидатстването за виза тип D.
  2. В случай, че в МОН бъдат открити пропуски в документите на кандидат-докторанта в ИУ-Варна се получава официално писмо, мотивиращо отказа за издаване на удостоверение. Когато пропуските касаят липсата на определен документ или неизрядни заверки, кандидат-докторантът има възможност да коригира документите си и да ги внесе за повторно разглеждане.
 4. След получаването на одобрение от МОН служител на сектор „Чуждестранни студенти“ издава и подписва уверение, в което потвърждава, че кандидатът е приет за обучение в избраната научна специалност.
 5. На кандидат-докторанта се изпращат в оригинал следните документи, необходими при подаването на заявление за виза тип D
 • Удостоверение от МОН;
 • Уверение от сектор „Чуждестранни студенти“.
 1. Кандидат-докторантът подава лично заявление за издаване на виза тип D в дипломатическите или консулските представителства на Република България в собствената си страна.
 2. Кандидат-докторантът заплаща такса за обучение на следната банкова сметка:
БАНКОВА СМЕТКА В EUR БАНКОВА СМЕТКА В BGN
БАНКА ДСК ЕАД
IBAN: BG95STSA93003429276240
BIC: STSABGSF
Титуляр на сметка: Икономически университет - Варна
БАНКА ДСК ЕАД
IBAN: BG73STSA93003129276200
BIC: STSABGSF
Титуляр на сметка: Икономически университет - Варна

 

 

 

 1.  
 2. Кандидат-докторантът изпраща до отдел "Научноизследователска дейност и докторантура" необходимата информация: сфера на научни интереси, предходно образование и езици, които владее, на адрес: doktoranti@ue-varna.bg.
 3. Служител на отдел "Научноизследователска работа и докторантура" оценява възможностите за зачисляване на кандидат-докторанта като съгласува със съответната катедра темата или направлението, към което той проявява интерес, и се свързва с кандидата.
 4. При възможност за зачисляване на кандидат-докторанта, той изпраща сканирани копия на своите документи за предварителен преглед до отдел "Научноизследователска работа и докторантура" на адрес: doktoranti@ue-varna.bg. Сканират се всички страници на документите включително печатите.
 5. След одобрение от страна на отдел "Научноизследователска работа и докторантура" кандидат-докторантът подготвя целия пакет документи и ги изпраща по пощата в оригинал на адрес:

Отдел "Научно изследователска работа и докторантура"
Икономически университет - Варна
бул. "Княз Борис I" 77
9002, Варна, България

 1. След получаване на оригиналните документи служител на отдел "Научноизследователска работа и докторантура" придвижва документите към Комисията по признаване на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища. Комисията отправя официално запитване до учебното заведение, издало дипломата за ОКС "Магистър", за да провери нейната легитимност. В случай, че не бъде получен отговор, запитването се пренасочва към Национален център за информация и документация (НАЦИД). Процедурата по признаване на придобитото висше образование може да отнеме от две седмици до няколко месеца в зависимост от бързината, с която бъде потвърдена легитимността на дипломата. Таксата за признаване на придобитото висше образование е 200 лв. (103 евро) и следва да бъде заплатена преди стартиране на процедурата. Таксата може да бъде платена в брой в ИУ-Варна или на следната банкова сметка:
БАНКОВА СМЕТКА В EUR БАНКОВА СМЕТКА В BGN
БАНКА ДСК ЕАД
IBAN: BG95STSA93003429276240
BIC: STSABGSF
Титуляр на сметка: Икономически университет - Варна
БАНКА ДСК ЕАД
IBAN: BG73STSA93003129276200
BIC: STSABGSF
Титуляр на сметка: Икономически университет - Варна
 1. След признаване на дипломите от страна на Комисията се информира кандидата и той може да продължи процеса по кандидатствавне в университета.
 2. Кандидат-докторантът заплаща таксата за обучение за първата година.