МИСИЯ

Визията на Икономически университет – Варна е университетът да разгърне своя образователен и научноизследователски потенциал за интегрирането му в европейското образователно пространство и за повишаване на неговата устойчивост, конкурентоспособност и международна привлекателност с акцент върху генериране на ключови знания, умения и компетенции на своите възпитаници.

Мисията на Икономически университет – Варна е да бъде водеща образователна и научна институция с утвърдена идентичност в европейското образователно пространство, ориентирана към осигуряване на висококачествено обучение на студенти и докторанти в унисон с концепцията за учене през целия живот, провеждане на значими научни изследвания и предлагане на конкурентоспособни решения с устойчив икономически и обществен ефект.

За изпълнение на мисията ИУ-Варна полага непрекъснати усилия за:

  • преподаване на учебните дисциплини (в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение) в съответствие с водещите европейски образователни стандарти;
  • формиране на необходимите теоретични и практически знания, умения, високо професионално съзнание и богата икономическа култура у своите студенти и докторанти, необходими в динамична социално-икономическа среда;
  • осъществяване на обществено значима изследователска дейност чрез провеждане на пазарно ориентирани изследвания в приоритетни научни области;
  • осигуряване на необходимите условия за професионално развитие и израстване на академичния състав и служителите;
  • установяване и развитие на ползотворни, взаимноизгодни и устойчиви взаимоотношения с партньорите на университета в образователната сфера, бизнеса, публичната администрация и с всички заинтересовани институции в страната и чужбина.

 

ПОЛИТИКА СРЕЩУ ДИСКРИМИНАЦИЯТА

Икономически университет – Варна е решен да поддържа стандартите, които насърчават уважение и зачитане на човешкото достойнство в обучителна и професионална среда. Политика на университета е да поддържа образователната и работна среда, свободна от всякакви форми на дискриминация и тормоз, като се цени и защитава достойнството и неприкосновеността на човешките взаимоотношения. Следвайки Етичния кодекс на ИУ-Варна, гл. 6, ал. 24, всички служители на университета третират студентите и посетителите еднакво и с уважение, независимо от тяхната възраст, етническа принадлежност, пол, сексуална ориентация, религия, социален статус или увреждане.